Të njohim ligjin "Për njoftimin dhe konsultimin publik"

Qendra Mjedisore EDEN, datë 16 Maj 2017, pranë Hotel Tirana International, zhvilloi takimin e quajtur “ALTOPARLANT”, ku prezantoi Raportin mbiMonitorimi i ligjit zbatimin e Ligjit 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. Vetë tituli i veçantë i ideuar për këtë takim, lë të kuptosh rendësinë që ka informimi i duhur dhe angazhimi i çdo qytetari në vendimmarrjen publike, mundësi dhe të drejtë që ja siguron Ligji “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. Për nga vetë rendësia që ka ky ligji për demokracinë, transparencën dhe forcimin e rolit të qytetarit në vendimmarrje, qendra EDEN monitoroi ligjin e njoftimit dhe konsultimit dhe zbatimin e tij në kontekstin e vendimeve me ndikim në mjedis. Monitorimi u zhvillua prej periudhës 1 janar-31 dhjetor 2016, në 10 institucione publike që në mënyrë direkte apo indirekte janë të lidhura me sektorin e mjedisit. U përzgjodhën 8 nene për tu monitoruar, të cilët i japin identitetin ligjit dhe qëllimit të tij dhe u identifikuan 23 indikatorë monitorimi.

Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të shoqërisë civile, koordinatërët e njoftimit dhe konsultimit publik në institucionet përkatëse të monitoruara në këtë raport dhe institucione të tjera të linjës, përfaqësues të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe Ambasadës Suedeze, studentë e qytetarë të interesuar. Pjesë e panelit të ftuar ishin: Znj. Anola Xhuli- Drejtor i Drejtorisë së Çështjeve Juridike, Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale; Z. Enio Haxhimihali - Drejtor Kabineti, Institucioni i Avokatit të Popullit; Z. Antoine Avignon- Menaxheri i sektorit të Mjedisit, Energjisë, Infrastrukturës dhe  Mbrojtjes Civil, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri; Z. Rezart Kapedani – Manaxher Granti, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Shqipëri;  Znj. Ermelinda Mahmutaj – Drejtoreshë Ekzekutive, Qendra mjedisore EDEN e cila prezantoi raportin e hartuar. Moderimi u krye nga gazetari, Z. Ben Andoni.

Takimi u ndoq me diskutime nga organizatat mjedisore me raste konkrete të rëndësisë së njoftimit dhe konsultimit publik si dhe koordinatorët e njoftimit të pranishëm shtjelluan procedurën e ndjekur nga institucioni i tyre për njoftimin dhe konsultimin bazuar në ligjin përkatës.

Panelistët në vija të përgjithshme ndanë me të pranishmit eksperiencën e tyre me ligjin “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, si edhe theksuan rendësinë që ka ky ligj, mundësinë që i jep qytetarit për t’u përfshirë në proceset vendimmarrëse, si edhe rolin kyç që kanë organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet shtetërore për të ndërgjegjësuar individët drejt mekanizmave ligjorë që janë në funksion dhe në dobi të qytetarëve.
Në këtë takim, u gjendën së bashku disa aktorë kyç të cilët ndikojnë dhe ndërveprojnë për respektimin dhe njohjen e ligjit, i cili i jep “zë” të drejtave të individit dhe fuqizon rolin thelbësor që secili nga ne ka në proceset vendimmarrëse.

Raport mbi zbatimin e Ligjit 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik"
Fotografi të takimit në faqen facebook qendra EDEN
Video udhezuesi Altoparlant

Aktiviteti zhvillohet në kuadër të projektit "Perspektivë drejt integrimit në Bashkimin Evropian-Angazhim i qytetarëve aktivë dhe shoqërisë civile në politikat mjedisore“ i zbatuar nga Qendra EDEN, pjesë e programit "Shoqëri civile shqiptare për një mjedis Evropian – ACHIEVE”, zbatohet nga REC Shqipëri dhe financohet nga Bashkimi Evroprian në Shqipëri.

Dita e Drinit 2017!

Lidhja e fortë midis njerëzve dhe natyrës - vendimtare për menaxhimin e përbashkët të Basenit të Lumit Drin!
Duke vazhduar organizimin e sukseshëm, Dita e Drinit për të 4-in herë radhazi u celebrua në 5-6-7 Maj 2017 në 4 shtete për të sensibilizuar një gamë të gjerë aktorësh lokalë mbi vlerën kritike të pellgut të lumit Drin dhe shërbimet e tij ekosistemike në cilësinë e jetës së përditshme të komunitetit lokal dhe aktivitetin ekonomik. Rreth 1.5 milion njerëz mbështeten në burimet e ujërave të ëmbla të pellgut për ujë të pijshëm. Ata gjithashtu mbështeten në aktivitetet ekonomike që përdorin ujin e Drinit si bujqësia, peshkataria, industria, prodhimi i hidrocentraleve dhe turizmi. Dita e Drinit synon gjithashtu të mobilizojë vendimmarrësit dhe përdoruesit drejt veprimeve që do të sigurojnë që uji të jetë i disponueshëm për të gjitha përdorimet në cilësi dhe sasi të mjaftueshme. Festime të mëdha u celebruan dedikuar Basenit të lumit Drin në gjithë vendet bregore të Drinit, në bashkëpunim me OJQ-të partnere në, nga Liqeni i Ohrit dhe dalja e lumit Drin në Strugë në jug deri në lumin Buna deri në Detin Adriatik në veri: në Liqenin e Ohrit dhe rrjedhjen e lumit Drin i Zi - OJQ Gracshnica, në rrjedhën e Drinit të Bardhë - OJQ ERA, në deltën e Bunës - OJQ Green Home, në Liqenin e Fierzës OJQ Qendra EDEN dhe INTBAU, Kukës - OJQ PPNEA.
Në veçanti, në zonën e liqenit të Ohrit dhe daljen e lumit Drin, aktiviteti "Menaxhimi i burimeve natyrore me mençuri - mban lumin Drin në zemrën tonë" është organizuar në bashkëpunim me OJQ-në GRASHNICA. Ai përfshinte ngjarje të ndryshme lumore dhe lumenjsh që mbulonin gjatësinë e liqenit të Ohrit nga Ohri në Bashkinë e Strugës dhe në lumin Drin i Zi. Gjithashtu u festua diversiteti i komunitetit që jetojnë në pellgun ujëmbledhës të Drinit dhe respektojnë dhe nxisin pluralizmin kulturor. Festimi u nda në dy pjesë. Vizita e parë në shkollën e mesme në impiantin e trajtimit të ujërave të zeza në fshatin Lozhani në bregun e lumit Drin dhe eko-karavan dhe aktivitet informuese në fshatrat e lumit Koselska lidhur me praktikat bujqësore dhe ndotjen.
Në zonën e Drinit të Bardhë u organizuan ngjarjet në Radavc në burimin e Drinit të Bardhë në bashkëpunim me OJQ ERA. Aktiviteti "Drini ynë, që lidh njerëzit dhe natyrën", përmbante panairin publik dhe mbledhjen e palëve të interesit, organizoi dy udhëtime 1 ditore në terren për të rinjtë, ku mund të bënin monitorimin e biodiversitetit me paketa të përgatitura për biodiversitetin dhe gjithashtu Edukimi Mjedisor u sigurua ERA në 4 shkolla fillore me material në indikatorët e cilësisë së ujit. Gjatë eventit u mblodhën së bashku përfaqësues nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencia Kosovare e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Administrata Lokale, si dhe ekspertë të Institutit Hidro-Meteorologjik.

Në Kukës, Shqipëri Dita e Drinit u zhvillua nën moton "Festimi i biodiversitetit të lumit Drin" në bashkëpunim me OJQ-në PPNEA. Ky event hapi mundësi për shumë aktorë dhe studentë për të zbuluar zonën e Kukësit dhe për të eksploruar pikat e nxehta më të vlefshme dhe për tu njohur me shumë lloje të shpendëve në zonën e mbrojtur. Konkursi i fotografisë mjedisore u organizua për studentët me ceremoninë e përzgjedhjes dhe të fituesit në shkollën e mesme. Gjithashtu në Kukës u zhvillua edhe një aktivitet tjetër me titull "Lumi Drin, një pasuri që duhet mbrojtur” organizuar nga Qendra EDEN. Eventi u fokusua në një prezantim të historikut të Lumit Drin; pjesë teatrale, parade mjedisore dhe punime me material të riciklueshme; Guidë natyrore dhe lojra interaktive u zhvilluan përgjatë Kënetës, U përcollën njohuri rreth Lumit Drin, florës faunës, dhe problematika të tjera që has lumi Drin. Eventi u promovua në median lokale ku zuri një pjesë rë rëndësishm,e në promovimin e ditës së Drinit.

Në Liqenin e Fierzës OJQ-ja INTBAU organizoi eventin me titull "Zbulimi i zonave të pashkelura përgjatë Komanit dhe liqenet e Fierzës në Basenin e Drinit ". Pjesa e parë e eventit ishte realizimi i një udhëzuesi të detajuar me informacion historik rreth zonës mes dy liqeneve. Pas kësaj një udhëtim me varkë u organizua për të vizituar zonën së bashku me udhëtimin në terren në zonat arkeologjike dhe në një nga fshatrat për të njohur vlerat dhe mënyrën e jetesës në këtë zonë. Aktiviteti u pasua me theksimin e potencialit të turizmit energjetik.
Në lumin Buna aktiviteti me titull "Festimi i Ditës së Drinit" u implementua nga OJQ GREEN HOME. Aktiviteti u përqendrua në organizimin e kampit edukativ për 40 pjesëmarrës (Studentët e Biologjisë, Mbrojtjen e Mjedisit dhe nxënësit e shkollave të mesme nga Bashkia e Ulqinit) në Ada Buna më 6 - 7 maj 2017. Fushata për rritjen e ndërgjegjësimit filloi në mediat sociale (në faqen e FB të Green Home) përmes organizimit të një kuize online. Leksione mbi qëndrimin dhe mënyrën për të marrë pjesë në natyrë, u siguruan aplikacione të teknikave, praktikave / punën në terren dhe Festivali i Ditës së Drinit-netët mbledhur rreth zjarrit, tregimet lokale për Basenin e Drinit dhe performancën muzikore , ishin kulmi i aktiviteteve.
Këtë vit, aktivitetet u mbështetën nga Programi Lehtësues i Fondit Global për Mjedisin (GEF) projektit me titull “Mundësimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe menaxhimi i integruar i burimeve ujore në pellgun e zgjeruar të lumit Drin” (Projekti Drin) i zbatuar nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe ekzekutohet nga Global Water Partnership (GWP) përmes GWP-Mediterranean (GWP-Med).
Aktivitetet zbatohen nën patronazhin e Veprimi i Koordinuar i Drinit, process i ndërtuar për zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit për Menaxhimin e Basenit Drin (MoU Drin, nënshkruar në Tiranë, 25 nëntor 2011), për të rritur bashkëpunimin ndërkufitar me qëllim Mbrojtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve të përbashkëta të ujërave të basenit të Drinit. Ekziston një ndërlidhje mes Prespës, Ohrit dhe Liqeneve të Shkodrës, dhe lumenjve Drin dhe Buna, ndërsa sfidat mjedisore me të cilat ballafaqohet në të gjithë pellgun janë të natyrës ndërkufitare.

Ndaj, ekziston një ndërvarësi e fortë midis të gjithë aktorëve vendorë dhe rajonalë të përfshirë, gjë që e bën ndërsektorial midis aktorëve me njohuri të ndryshme.

Festimi i Ditës së Drinit!

drinGEF Drin Project/GWP-Med dhe Qendra EDEN festuan ditën e premte, datë 5 maj, Ditën e Drinit, në zonën e Kënetës, Kukës.
Ky event u organizua në kuadër të projektit me titull: “Mundësimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe menaxhimi i integruar i burimeve ujore në pellgun e zgjeruar të lumit Drin”. Projekti implementohet nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe ekzekutohet nga Global Water Partnership (GWP) përmes GWP-Mediterranean (GWP-Med), në bashkëpunim me Komisionin Ekonomik të Kombeve të Bashkuara (UNECE).
Qëllimi i projektit është të promovojë menaxhimin e përbashkët ndërkufitar të burimeve ujore të basenit të zgjeruar të Drinit, duke përfshirë mekanizmat e koordinimit midis komisioneve të ndryshme të nën-basenit (Liqenet Prespa, Ohër dhe Shkodër-Buna).

Eventi u fokusua në një prezantim të historikut të Lumit Drin nga përfaqësuesi i Zonave të Mbrojtura në Bashkinë e Kukësit Z. Besnik Hallaçi. Më pas vijoi me një pjesë teatrale të përgatitur nga nxënësit e shkollës Avni Rustemi. Pjesa ishte realizuar rreth cështjeve mjedisore dhe problematikave që haset në lumenjtë e shqipërisë dhe vecanërisht lumi Drin. Paradë mjedisore dhe punime me materiale të riciklueshme u prezantuan nga nxënësit. Ndërgjegjësimi i komunitetit në reduktimin e qeseve plastike dhe përdorimi i cantave beze. Ku më pas këto çanta dhe u pikturuan nga vetë ata. Një Guidë natyrore dhe lojra interaktive u zhvilluan përgjatë një segmentit të Kënetës, asistuar nga përfaqësuesi i Bashkisë Kukës në sektorin e zonave të Mbrojtura. U përcollën njohuri rreth Lumit Drin, florës faunës, dhe problematika të tjera që has lumi Drin. Pjesëmarrës në këtë event ishin përfaqësues të ndryshëm si: nxënës, mësues, prindër, pushteti lokal, media etj. Klikoni këtu pë të parë fotot e realizuara nga kjo ditë!

Mirënjohje dhe vazhdueshmëri bashkëpunimi!

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) dhe Qendra e Karrierës & Alumni (QKA) organizuan PANAIRIN E KARRIERËS në datën 04.05.2017, në hapësirat e kampusit të UBT.
Panairi u zhvillua në kuadër të nxitjes dhe forcimit të bashkëpunimit midis Universitetit dhe sipërmarrjeve, institucioneve publike si edhe organizatave të ndryshme jofitimprurëse.
Qendra EDEN e ftuar në këtë aktivitet si rrjedhojë e bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe të frytshëm me UBT paraqiti materialet dhe produkte në panairin e mbajtur, ku promovoj punën e saj dhe u njoh më nga afër me produktet e të gjithë të pjesëmarësve në aktivitet. Interesi i shfaqur nga të rinjtë, veçanërisht sdudentëve të UBT-së, ishte i lartë dhe shumë frymëzues për Qendrën EDEN. Ndjesia dhe atmosfera pozitive që krijohet nga të rinjtë me shpresa shumë për të ardhmen e me endërra për të panjohuruat që i presin, nxisin motivimin për të punuar, kërkuar, përpjekuar, besuar e “luftuar” më shumë.
Të rinjtë u familjarizuan më tepër me punën e Qendrës dhe së bashku diskutuan për mundësinë për tu përfshirë më shumë në tematikat mjedisore me interes për të rritur dhe drejtuar formimin profesional drejt të punuarit dhe të jetuarit gjelbër (punë që kontrubuojnë në ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit), si edhe si çështje që prek dhe ndikon në përditshmërinë e cilitdo.
Në zhvillimin e këtij panairi i rëndësishëm ishte dhe momenti i dedikuar për të gjithë aktorët që kanë bashkëpunuar në mënyrë të vazhdueshme me UBT-në, ku edhe Qendra EDEN firmosi Marrëveshjen dypalëshe me Universitetin Bujqësor të Tiranës si dhe u vlerësua me një Certifikatë Mirënjohjeje.
Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është vazhdimi i bashkëpunimit në funksion të nevojave për realizimin e programeve informuese dhe edukuese në fushën e mjedisit; rritjes së angazhimit të të rinjve dhe komunitetit; si dhe realizimin e projekteve dhe aktiviteteve të përbashkëta.
Për më shumë ndiqni foto e marra gjatë këtij eventi!

Edukim për mjedisin dhe klimën

Ndoshta jeni kurioz për të ditur sesi kalon muaji prill në qendrën EDEN prej vitit 2005.
Duke parë kalendarin e ditëve mjedisore në 22 prill shënohet Dita Ndërkombëtare e Tokës, dhe Qendra EDEN prej 13 vjetësh organizon përcjelljen edita e tokes web mesazhit për mbrojtjen e tokës duke u bërë dhe anëtar zyrtar i rrjetit “Earth Day Network” në vitin 2010.

Tema e këtij viti “Edukim për mjedisin dhe klimën”, nuk mund të organizohej më mirë se në shtëpizën e “Edukimit mjedisor EDEN” pranë kopshtit zoologjik ku ka një ndërthurje dhe një reflektim shumë të mirë të këtyre dy çështjeve. Aktiviteti, ditën e shtunë 22 prill 2017 filloi me fjalët përshëndetëse të Znj. Ermelinda Mahmutaj, drejtoreshë e qendrës EDEN, Znj.Pranvera Mziu, mësuese në shkollën profesionale Kamëz dhe e Znj. Alma Lulja, ProCredit Bank.
Aktiviteti vijoi me prezantimin e shtëpizës ekologjike  e cila u rindërtua duke përqafuar praktikat më të mira mjedisore si: energjinë diellore për përdorimin e energjisë elektrike dhe sistemin e mbledhjes së ujit të shiut për përdorim në ambjentet e saj të brendshme me qëllim shembullin konkret të një shtëpize ekologjike dhe më kryesorja për zhvillimin e orëve të edukimit mjedisor për fëmijët jo vetëm të Tiranë, por edhe të qyteteve të tjera të Shqipërisë. Në vijim të orëve të ngrohta nga dielli gazmor i asaj dite, nxënësit e shkollës profesionale të Kamzës ndoqën dy sesione të ndara edukuese për ujin dhe për ajrin,të organizuara nga vullnetarët e qëndrës EDEN  me qëllim promovimin e vlerave të natyrës pranë kopshtit Zoologjik, duke përdorur mjete didaktike të Kitit Mjedisor të Qendrës EDEN. Nxënësit e shkollës profesioanle në Kamëz  i dhanë formë këtij aktiviteti duke sjellë punimet e tyre të realizuara me dorë të cilat reflektonin një model për një zhvillim sa më të shëndetshëm të mjedisit duke sjellë një serrë ne miniaturë me disa bimë të mbjella në të dhe një model të një shtëpie ekologjike banimi ndërtuar me materiale të ricikluara. dita e tokes 2
Cikli aktiviteteve vijoj gjithashtu me mbjelljen në pjesën e parme të shtëpizës të farave për lule shumëngjyrëshe për të krijuar një ambjent sa më të përshtatshëm për rritjen e bletëve dhe për mbrojtjen e tyre nga rreziku i zhdukjes si pjesë e fushtatës "The right to Be(e)".
Kjo ditë e mbushur me  gjallëri nuk mund të mbyllej pa praninë e artit!  Piktorët më të mirë të cilët vizatuan në çantat e bezes të realizuara nga Qendra EDEN dhe nga ProCredit Bank, ishin fëmijët me të qeshurat e tyre ëngjëllore  dhe nxënësit me gëzimin rinor të cilët e bënë këtë pjesë të ditës mbresëlënëse. Mesazhet e shkruajtura dhe të vizatuara ishin të lidhura drejpërdrejt me mjedisin si psh: Unë e dua natyrën!, Mbro Natyrën!, Jo më qese plastike!- Mesazhe të thjeshta dhe shumë kuptimplotë.

“Jam shumë e lumtur që po edukoni edhe brezin e ri, sepse ata janë e ardhmja, me ata dhe për ata duhet të mbrojmë më shumë Tokën tonë. Kur shikon gëzimin në fytyrën e tyre, them se ka ende shpresë" - shprehet Krista Cela, qytetare.

Për këtë organizim falenderojmë projektin “Jetesë e qëndrueshme drejt nismave pro-mjedisore”  që Qendra EDEN zbaton mbështetur nga Ambasadën Amerikane Tiranë, projektin “Perspektivë drejt integrimit në BE- Angazhim i qytetarëve aktivë dhe shoqërisë civile në politikat mjedisore’” në kuadër të programit Achieve mbështetur nga REC shqipëri dhe financuar nga Bashkimi Evropian. Banka ProCredit ka qenë përherë një nga mbështetëset kryesore të shtëpizës ekologjike dhe e falenderojmë për çantat ekologjike dhe për përzemërsinë e treguar për mjedisin.

Deri tani sollëm pranë jush një ditë prilli të qendrës EDEN, por ndërkohë ne jemi marrë me përgatitjen e kësaj dite dhe të aktiviteteve të tjera që ne zhvillojmë për të cilat ju ftojmë të qëndroni gjithmonë të përditësuar.

Fotografitë e aktivitetit mund ti ndiqni në facebook e qendrës EDEN