Ndotja nga mërkuri i kushton komuniteteve humbje në potencialin e fitimit në Shqipëri

Studimi i parë i rishikuar i analizave për ekspozime të mërkurit pranë burimeve të përmendura në Konventën e Minamatës

(Tiranë, Shqipëri)   Ndotja nga mërkuri kushton 2 milionë deri në 25 milionë lekë humbje në  potencialin e fitimit vetëm në një komunitet shqiptar,index bazuar në studimin e fundit të publikuar në Gazetën e Manaxhimit Mjedisor.1 Ky është studimi i parë i vlerësuar shkencërisht për të vlerësuar humbjet ekonomike për shkak të dëmtimit të IQ prej ndotjes nga mërkuri në Shqipëri dhe në 14 vende të tjera.

Qendra EDEN kontribuoi në studimin ndërkombëtar me mbledhjen e mostrave të flokëve nga individë që jetojnë pranë Gjirit të Vlorës. Në këtë zonë gjendet një uzinë jo funksionale klor-alkalin dhe PVC , burim mërkuri i cilësuar në mënyrë të veçantë në Konventën e Minamatës të Mërkurit, e cila detyron qeveritë të ndërmarrin veprime për të zvogëluar dhe eliminuar ndotjen nga mërkuri, për të mbrojtur shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Uzina ka qenë funksionale në vitet 1967 deri në vitin 1992 duke përdorur teknologji bazuar në mërkur. Mbeturinat e fabrikës me përmbajtje mërkuri shkarkoheshin direkt në gjirin e Vlorës duke ndotur bregdetin. Gjiri i Vlorës është një zonë e rëndësishme peshkimi dhe peshku nga atje shpërndahet në qytete të tjera në të gjithë Shqipërinë. Uzina e cila nuk është funksionale aktualisht është një vend kontaminimi.

Ky studim na jep vetëm një mostër të vogël të masës së dëmit që po ndodh në vende të ngjashme të tilla në Shqipëri. Kostoja e lartë e ndotjes nga mërkuri duhet të nxisë marrjen e aksioneve dhe vendimeve për të adresuar ndotjen nga burime të ngjashme në të gjithë vendin", thotë  Jonida Mamaj- Hafizi, Koordinatore Programi pranë Qendrës EDEN. "Shqipëria duhet të zbatojë plotësisht Marrëveshjen e Minamatës për të parandaluar ndikimin në shëndetin e njerëzve si dhe humbjen në potencialin e fitimit në gjirin e Vlorës dhe të komuniteteve të tjera në vend.

Nivelet e mërkurit në flokët e individëve të marrë në studim nga zona e Gjirit të Vlorës arrinin 14 pjesë për milion (ppm) në 2.06 ppm. Njëzet e shtatë për qind e pjesëmarrësve kishin nivele më të mëdha se sa standardi 0.58 ppm, që është doza e referencës mbi bazën e të dhënave të sugjeruara ku efektet e dëmshme të mërkurit vihen re dhe në nivele më të ulëta të ekspozimit.

Ndotja nga mërkuri  vjen me një çmim të madh”, thotë Joe DiGangi, PhD, këshilltar teknik dhe shkencor i IPEN, dhe bashkë-autor i studimit. "Kjo është arsyeja pse Konventa e Minamatës duhet të ratifikohet dhe të zbatohet plotësisht për të parandaluar impaktet tragjike në shëndet dhe humbjet në potencialin e fitimit në mijëra komunitete, si ato të përmendura në këtë studim. Mërkuri është një kërcënim serioz global për shëndetin e njeriut dhe ky studim tregon se ai gjithashtu imponon barrë shtesë në ekonomi".

Ekspozimi ndaj mërkurit shkakton dëme në sisitemin nervor, në veshka dhe në sistemin kardiovaskular si dhe efektet më të ndjeshme janë gjatë zhvillimit të fetusit dhe fëmijërisë së hershme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mërkuri shkakton dëmtime neurologjike dhe ndikon në të menduarit njohës, kujtesë, vëmendje, gjuhë, në aftësitë motorike dhe vizuale hapësinore; duke ndikuar tek fëmijët të cilët janë të ekspozuar ndaj metil-mërkurit në mitër. Ekspozimi i njeriut ndaj mërkurit ndodh kryesisht përmes konsumit të peshkut të kontaminuar. Orizi i ndotur dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj avujve të mërkurit janë disa nga rrugët për ekspozim dhe dëmtime.

Referenca
1 Trasande L, DiGangi J, Evers D, Petrlik J, Buck D, Samanek J, Beeler B, Turnquist MA, Regan K (2016) Economic implications of mercury exposure in the context of the global mercury treaty: hair mercury levels and estimated lost economic productivity in selected developing countries, Journal of Environmental Management 183:229 - 235, doi: 10.1016/j.jenvman.2016.08.058
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27594689


Mostrat e flokëve për këtë studim janë mbledhur përmes një protokolli të standardizuar të mostrave të flokëve nga ana e organizatave me interes publik në rrjetin IPEN në vendet pjesëmarrëse. Qendra mjedisore EDEN është anëtare në rrjetin IPEN. Analiza e mostrave të marra u zhvillua në Laboratorin e Mërkurit në Institutin e Kërkimit të Biodiversitetit (BRI).


IPEN është një rrjet i organizatave jo-qeveritare që punonë në më shumë se 100 vende për të zvogëluar dhe për të eleminuar dëmin në shëndetin e njeriut dhe mjedisin nga kimikatet toksike. www.ipen.org 

Qendra EDEN  është një organizatë jofitimprurëse, jo politike që synon të kontribuoj në zhvillimin e qëndrueshëm dhe të një mjedisi të shëndetshëm përmes informimit, edukimit dhe ofrimit të shërbimeve në partneritet me aktorët e interesuar. www.eden-al.org

Instituti i Kërkimit të Biodiversitetit është një grup jofitimprurës hulumtuesish ekologjike, misioni i të cilit është të vlerësojë kërcënimet e reja ndaj kafshëve të egra dhe ekosistemeve përmes hulumtimeve bashkëpunues, dhe nëpërmjet gjetjeve shkencore të ndikojw në ndërgjegjësimin mjedisor dhe për të informuar vendimmarrësit. www.briloon.org

Për më shumë informacion:
Jonida Mamaj-Hafizi, Koordinatore programi për Praktikat e Menaxhimit Mjedisor, Qendra EDEN, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., 00355 42 227615

Njiftimi për shtyp: Studimi i parë i rishkruar ndonjëherë mbi ngarkesat ekonomike të ekspozimit të mërkurit pranë burimeve të përmendura në Konventën e Minamatës
Studimin përmbledhës mund ta lexoni këtu në gjuhën shqipe dhe këtu në anglisht

Qëndrim i organizatave mjedisore pas njohjes me mesazhet elektorale të partive politike

Konferencë për shtyp
“Për programe të zhvillimit të qëndrueshëm në fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme 2017!”
Qëndrim i organizatave mjedisore pas njohjes me mesazhet elektorale të partive politike në zgjedhjet e përgjithshme 2017


Ne, 30 organizata mjedisore, të shpërndara në të gjithë vendin, po ndjekim me interes në këtë fushatë zgjedhore programet dhe angazhimet e partive foto konferenca zgjedhjepolitike për zhvillimin e vendit në katër vitet e ardhshme dhe vërejmë se:
•    18 parti politike janë regjistruar për zgjedhjet e përgjithshme. Mbi 70% e këtyre partive akoma nuk kanë bërë publike programet e tyre për zhvillimin e ardhshëm ekonomik, social dhe kulturor të vendit;
•    Ndërkohë, në deklaratat dhe premtimet publike të liderve të këtyre partive,  neglizhohen, thujase nuk përmenden fare, politikat mjedisore të cilat udhëheqin vendin drejt një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik në linjë me vendet e Bashkimit Evropian;

Si rrjedhojë,  konstatojmë  dhe jemi të bindur se:

•    Kjo mangësi përbën një rrezik për të ardhmen që ne duam dhe për integrimin e vendit dhe qytetarëve shqiptarë në Bashkimin Evropian;
•    Zhvillimi i Qëndrueshëm nuk është sfidë teknike, por një politikë zhvillimi e nevojshme, e cila plotëson qëllime të shumëfishta mbi të ardhmen drejt një mbrojtje ekologjike dhe ekonomike e cila respekton standardet bazë të dinjitetit njerëzor, të të drejtave te njeriut dhe të mirëqënies.
Qëndrimin tonë e mbështesim në përvojën 25 vjeçare të programeve të zhvillimit  të ndjekura nga të gjitha partitë politike dhe veçanërisht nga ato që kanë qeverisur. Kjo histori na ka dëshmuar qartë se çfarë krizash mjedisore dhe për rrjedhojë sociale dhe ekonomike i kanë sjellë vendit tonë  programet për t’u zhvilluar shpejt, duke shfrytëzuar në maksimum burimet natyrore dhe shtuar degradimin e ndotjen mjedisore, pra sipas një zhvillimi të paqëndrueshëm. Jemi dëshmitarë të trishtë se kjo politikë na ka larguar dhe do të na largojë edhe më shumë nga integrimi Evropian, i cili ka standarde të mirënjohura dhe të pranuara nga politika jonë në drejtim të zhvillimit të gjelbër dhe ekonomisë së qëndrueshme.

Duke qenë se kjo politikë zhvillimi vazhdon të shprehet edhe në angazhimet kaotike të kësaj fushate, ku zgjidhjet vijnë nga lart pa u diskutuar dhe mobilizuar përvojat nga poshtë,  politikë që kërkon pasurim të shpejtë dhe ku të mundet, ne i bëjmë thirrje partive politike:
1. Të bëjnë publike sa më shpejtë programet e tyre elektorale, duke siguruar transparencë dhe duke i ofruar qytetarëve shqiptarë alternativa të argumentuara zgjedhjeje për të merituar votën e tyre;
2. Të përfshijnë në programet e tyre politika për një qeverisje miqësore me mjedisin, duke integruar elementët e zhvillimit të qëndrueshëm;
3. Të garantojnë pjesëmarrjen e aktorëve të interesit në vendimmarrje, në përputhje me interesat kombëtare dhe në respekt të ligjeve të vendit si edhe të të gjitha konventave ndërkombëtare ku Shqipëria është palë.

Ne mendojmë se ka ende mundësi dhe kohë që partitë dhe politikanët të reduktojnë dhe përmirësojnë modelet e paqëndrueshme të zhvillimit ekonomik të vendit tonë  mbi të cilat do të punojë qeveria në 4 vitet e ardhshme.

Përmbajtja e plotë e qëndrimit

 

Të njohim ligjin "Për njoftimin dhe konsultimin publik"

Qendra Mjedisore EDEN, datë 16 Maj 2017, pranë Hotel Tirana International, zhvilloi takimin e quajtur “ALTOPARLANT”, ku prezantoi Raportin mbiMonitorimi i ligjit zbatimin e Ligjit 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. Vetë tituli i veçantë i ideuar për këtë takim, lë të kuptosh rendësinë që ka informimi i duhur dhe angazhimi i çdo qytetari në vendimmarrjen publike, mundësi dhe të drejtë që ja siguron Ligji “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. Për nga vetë rendësia që ka ky ligji për demokracinë, transparencën dhe forcimin e rolit të qytetarit në vendimmarrje, qendra EDEN monitoroi ligjin e njoftimit dhe konsultimit dhe zbatimin e tij në kontekstin e vendimeve me ndikim në mjedis. Monitorimi u zhvillua prej periudhës 1 janar-31 dhjetor 2016, në 10 institucione publike që në mënyrë direkte apo indirekte janë të lidhura me sektorin e mjedisit. U përzgjodhën 8 nene për tu monitoruar, të cilët i japin identitetin ligjit dhe qëllimit të tij dhe u identifikuan 23 indikatorë monitorimi.

Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të shoqërisë civile, koordinatërët e njoftimit dhe konsultimit publik në institucionet përkatëse të monitoruara në këtë raport dhe institucione të tjera të linjës, përfaqësues të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe Ambasadës Suedeze, studentë e qytetarë të interesuar. Pjesë e panelit të ftuar ishin: Znj. Anola Xhuli- Drejtor i Drejtorisë së Çështjeve Juridike, Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale; Z. Enio Haxhimihali - Drejtor Kabineti, Institucioni i Avokatit të Popullit; Z. Antoine Avignon- Menaxheri i sektorit të Mjedisit, Energjisë, Infrastrukturës dhe  Mbrojtjes Civil, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri; Z. Rezart Kapedani – Manaxher Granti, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Shqipëri;  Znj. Ermelinda Mahmutaj – Drejtoreshë Ekzekutive, Qendra mjedisore EDEN e cila prezantoi raportin e hartuar. Moderimi u krye nga gazetari, Z. Ben Andoni.

Takimi u ndoq me diskutime nga organizatat mjedisore me raste konkrete të rëndësisë së njoftimit dhe konsultimit publik si dhe koordinatorët e njoftimit të pranishëm shtjelluan procedurën e ndjekur nga institucioni i tyre për njoftimin dhe konsultimin bazuar në ligjin përkatës.

Panelistët në vija të përgjithshme ndanë me të pranishmit eksperiencën e tyre me ligjin “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, si edhe theksuan rendësinë që ka ky ligj, mundësinë që i jep qytetarit për t’u përfshirë në proceset vendimmarrëse, si edhe rolin kyç që kanë organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet shtetërore për të ndërgjegjësuar individët drejt mekanizmave ligjorë që janë në funksion dhe në dobi të qytetarëve.
Në këtë takim, u gjendën së bashku disa aktorë kyç të cilët ndikojnë dhe ndërveprojnë për respektimin dhe njohjen e ligjit, i cili i jep “zë” të drejtave të individit dhe fuqizon rolin thelbësor që secili nga ne ka në proceset vendimmarrëse.

Raport mbi zbatimin e Ligjit 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik"
Fotografi të takimit në faqen facebook qendra EDEN
Video udhezuesi Altoparlant

Aktiviteti zhvillohet në kuadër të projektit "Perspektivë drejt integrimit në Bashkimin Evropian-Angazhim i qytetarëve aktivë dhe shoqërisë civile në politikat mjedisore“ i zbatuar nga Qendra EDEN, pjesë e programit "Shoqëri civile shqiptare për një mjedis Evropian – ACHIEVE”, zbatohet nga REC Shqipëri dhe financohet nga Bashkimi Evroprian në Shqipëri.

Dita e Drinit 2017!

Lidhja e fortë midis njerëzve dhe natyrës - vendimtare për menaxhimin e përbashkët të Basenit të Lumit Drin!
Duke vazhduar organizimin e sukseshëm, Dita e Drinit për të 4-in herë radhazi u celebrua në 5-6-7 Maj 2017 në 4 shtete për të sensibilizuar një gamë të gjerë aktorësh lokalë mbi vlerën kritike të pellgut të lumit Drin dhe shërbimet e tij ekosistemike në cilësinë e jetës së përditshme të komunitetit lokal dhe aktivitetin ekonomik. Rreth 1.5 milion njerëz mbështeten në burimet e ujërave të ëmbla të pellgut për ujë të pijshëm. Ata gjithashtu mbështeten në aktivitetet ekonomike që përdorin ujin e Drinit si bujqësia, peshkataria, industria, prodhimi i hidrocentraleve dhe turizmi. Dita e Drinit synon gjithashtu të mobilizojë vendimmarrësit dhe përdoruesit drejt veprimeve që do të sigurojnë që uji të jetë i disponueshëm për të gjitha përdorimet në cilësi dhe sasi të mjaftueshme. Festime të mëdha u celebruan dedikuar Basenit të lumit Drin në gjithë vendet bregore të Drinit, në bashkëpunim me OJQ-të partnere në, nga Liqeni i Ohrit dhe dalja e lumit Drin në Strugë në jug deri në lumin Buna deri në Detin Adriatik në veri: në Liqenin e Ohrit dhe rrjedhjen e lumit Drin i Zi - OJQ Gracshnica, në rrjedhën e Drinit të Bardhë - OJQ ERA, në deltën e Bunës - OJQ Green Home, në Liqenin e Fierzës OJQ Qendra EDEN dhe INTBAU, Kukës - OJQ PPNEA.
Në veçanti, në zonën e liqenit të Ohrit dhe daljen e lumit Drin, aktiviteti "Menaxhimi i burimeve natyrore me mençuri - mban lumin Drin në zemrën tonë" është organizuar në bashkëpunim me OJQ-në GRASHNICA. Ai përfshinte ngjarje të ndryshme lumore dhe lumenjsh që mbulonin gjatësinë e liqenit të Ohrit nga Ohri në Bashkinë e Strugës dhe në lumin Drin i Zi. Gjithashtu u festua diversiteti i komunitetit që jetojnë në pellgun ujëmbledhës të Drinit dhe respektojnë dhe nxisin pluralizmin kulturor. Festimi u nda në dy pjesë. Vizita e parë në shkollën e mesme në impiantin e trajtimit të ujërave të zeza në fshatin Lozhani në bregun e lumit Drin dhe eko-karavan dhe aktivitet informuese në fshatrat e lumit Koselska lidhur me praktikat bujqësore dhe ndotjen.
Në zonën e Drinit të Bardhë u organizuan ngjarjet në Radavc në burimin e Drinit të Bardhë në bashkëpunim me OJQ ERA. Aktiviteti "Drini ynë, që lidh njerëzit dhe natyrën", përmbante panairin publik dhe mbledhjen e palëve të interesit, organizoi dy udhëtime 1 ditore në terren për të rinjtë, ku mund të bënin monitorimin e biodiversitetit me paketa të përgatitura për biodiversitetin dhe gjithashtu Edukimi Mjedisor u sigurua ERA në 4 shkolla fillore me material në indikatorët e cilësisë së ujit. Gjatë eventit u mblodhën së bashku përfaqësues nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencia Kosovare e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Administrata Lokale, si dhe ekspertë të Institutit Hidro-Meteorologjik.

Në Kukës, Shqipëri Dita e Drinit u zhvillua nën moton "Festimi i biodiversitetit të lumit Drin" në bashkëpunim me OJQ-në PPNEA. Ky event hapi mundësi për shumë aktorë dhe studentë për të zbuluar zonën e Kukësit dhe për të eksploruar pikat e nxehta më të vlefshme dhe për tu njohur me shumë lloje të shpendëve në zonën e mbrojtur. Konkursi i fotografisë mjedisore u organizua për studentët me ceremoninë e përzgjedhjes dhe të fituesit në shkollën e mesme. Gjithashtu në Kukës u zhvillua edhe një aktivitet tjetër me titull "Lumi Drin, një pasuri që duhet mbrojtur” organizuar nga Qendra EDEN. Eventi u fokusua në një prezantim të historikut të Lumit Drin; pjesë teatrale, parade mjedisore dhe punime me material të riciklueshme; Guidë natyrore dhe lojra interaktive u zhvilluan përgjatë Kënetës, U përcollën njohuri rreth Lumit Drin, florës faunës, dhe problematika të tjera që has lumi Drin. Eventi u promovua në median lokale ku zuri një pjesë rë rëndësishm,e në promovimin e ditës së Drinit.

Në Liqenin e Fierzës OJQ-ja INTBAU organizoi eventin me titull "Zbulimi i zonave të pashkelura përgjatë Komanit dhe liqenet e Fierzës në Basenin e Drinit ". Pjesa e parë e eventit ishte realizimi i një udhëzuesi të detajuar me informacion historik rreth zonës mes dy liqeneve. Pas kësaj një udhëtim me varkë u organizua për të vizituar zonën së bashku me udhëtimin në terren në zonat arkeologjike dhe në një nga fshatrat për të njohur vlerat dhe mënyrën e jetesës në këtë zonë. Aktiviteti u pasua me theksimin e potencialit të turizmit energjetik.
Në lumin Buna aktiviteti me titull "Festimi i Ditës së Drinit" u implementua nga OJQ GREEN HOME. Aktiviteti u përqendrua në organizimin e kampit edukativ për 40 pjesëmarrës (Studentët e Biologjisë, Mbrojtjen e Mjedisit dhe nxënësit e shkollave të mesme nga Bashkia e Ulqinit) në Ada Buna më 6 - 7 maj 2017. Fushata për rritjen e ndërgjegjësimit filloi në mediat sociale (në faqen e FB të Green Home) përmes organizimit të një kuize online. Leksione mbi qëndrimin dhe mënyrën për të marrë pjesë në natyrë, u siguruan aplikacione të teknikave, praktikave / punën në terren dhe Festivali i Ditës së Drinit-netët mbledhur rreth zjarrit, tregimet lokale për Basenin e Drinit dhe performancën muzikore , ishin kulmi i aktiviteteve.
Këtë vit, aktivitetet u mbështetën nga Programi Lehtësues i Fondit Global për Mjedisin (GEF) projektit me titull “Mundësimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe menaxhimi i integruar i burimeve ujore në pellgun e zgjeruar të lumit Drin” (Projekti Drin) i zbatuar nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe ekzekutohet nga Global Water Partnership (GWP) përmes GWP-Mediterranean (GWP-Med).
Aktivitetet zbatohen nën patronazhin e Veprimi i Koordinuar i Drinit, process i ndërtuar për zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit për Menaxhimin e Basenit Drin (MoU Drin, nënshkruar në Tiranë, 25 nëntor 2011), për të rritur bashkëpunimin ndërkufitar me qëllim Mbrojtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve të përbashkëta të ujërave të basenit të Drinit. Ekziston një ndërlidhje mes Prespës, Ohrit dhe Liqeneve të Shkodrës, dhe lumenjve Drin dhe Buna, ndërsa sfidat mjedisore me të cilat ballafaqohet në të gjithë pellgun janë të natyrës ndërkufitare.

Ndaj, ekziston një ndërvarësi e fortë midis të gjithë aktorëve vendorë dhe rajonalë të përfshirë, gjë që e bën ndërsektorial midis aktorëve me njohuri të ndryshme.

Trajnim për VNM dhe VSM

Vazhdimisht flitet për rëndësinë që ka zhvillimi i projekteve të qëndrueshme të cilat i vijnë në ndihmë qytetarit dhe ndikojnë sa më pak në mjedisin ku18320638 10154877174602561 4844998781187975614 o ne ndodhemi . Ka një bazë ligjore dhe ka insitucione në vend të cilat përcaktojnë rolin që ka qytetari apo institucioni për një pjesëmmarje sa më transparente në proceset vendimmarrëse, megjithatë shihet nevoja e një shpërndarje më të mirë informacioni apo njohje më të mirë sit ë bazës ligjore, të institucioneve kompetente dhe të rolit të secilit aktor kyç. Për të ardhur në ndihmë kësaj çështjeje në qytetet zbatuese të projektit “Shoqëri pjesëmarrëse në vendimmarrje”, vijojnë trajnimet me titull “Procedurat e VNM/VSM: bazat ligjore dhe roli i pjesëmarrjes së publikut”. Ky trajnim është zhvilluar në Vlorë nga Qendra për Kërkim, Bashkëpunim dhe Zhvillim - CRCD" (9 mars 2017), në Berat "Për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore - PMSM” (16 mars 2017), për të vijuar në Shkodër “Qendra e Informacionit Aarhus - AIC Shkodër ” (11 Prill); Elbasan “Klubi Ekologjik Elbasan - KEE” (18 Prill). Në këto trajnime kishte përfaqësues që ishin studentë, përfaqësues të Komunës, të Inspektoratit të Mjedisit, të institutit të shëndetit publik, të Agjencive Mjedisore rajonale, të administratës së Zonave të Mbrojtura, OJF, media, ekspertët e mjedisit, mësues dhe me tu përmbyllur trajnimi i fundit u zhvillua në Tiranë në 4 maj 2017 organizuar nga Qendra Mjedisore EDEN.

Ky trajinim që shërben për të rritur të kuptuarit të dokumentacionit të VNM/VSM, bazën ligjore dhe për të ndikuar në rritjen e ndërgjegjësimit për informim dhe pjesëmarrje në proceset vendimarrëse, mblodhi në Tiranë (4 maj 2017) rreth 40 pjesëmarrës: studentë të degëve Biologji drejtimi mjedis, Inxhinierë mjedisi, punonjës të lirë etj.  Ekpertiza ne trajnimin e organizuar në Tiranë u dha nga Z. Enio Haxhimihali, Expert ligjor në sektorin e mjedisit dhe Znj. Alminda Mema, Drejtoreshë Ekzekutive Qendra e Informacionit Aarhus, Shkodër.18359055 10154877029387561 3679299063892438624 o

Trajnimi një ditor kishte një  kombinim të pjesës teorike dhe të rasteve më konkrete, pjesë e cila në trajnim kishte më shumë interes dhe diskutime. Pjesëmarrësit zhvilluan dhe sesione praktike të komentimit të raporteve të Vlërsimit të Ndikimit në Mjedis, si dhe identifikimin konkret të rasteve të cilat kërkojnë një vlerësim strategjik në mjedis apo vlerësim të ndikimit në mjedis. Trajnuesit shpjeguan dallimet kryesore të proceseve dhe rëdnësinë e zhvillimit të njërit në krahasim më tjetrin në varësi të investimit konkret.

Përshtypje të pjesëmarrësve Z. Murat Lushka - “Trajnimi nga vlerësimi im ishte shumë i mirë sepse na angazhoi ne, të cilët jemi të diplomuar për inxhinieri mjedisi në fushën ku kemi studiuar. Ky trajnim dhe të tjerët në vazhdim besoj do të na fusin në një linjë mesimesh mbi mjedisin dhe eksperienca personale të cilat do të na ndihmojne në të ardhmen. Shpresoj të kemi sa më shumë trajnime të tilla, gjithashtu dhe pjesmarrje në projektet që ju mund të organizoni”.

Dikutimi u shoqërua me raste konkrete dhe më të njohura nga publiku, si ndërtimi i hidrocentraleve në Valbonë, në Vjosë, kompleksit turistik në  Divjakë etj.Pjesëmarrja dhe interesi i lartë për këtë trajnim tregon nevojën e zhvillimit të trajnimeve të tilla sa më të shpeshta dhe të nevojës së shkëmbimit të informacionit dhe ideve.

Fotografitë e trajnimit i ndiqni në facebook të Qendrës EDEN duke klikuar këtu.

Nëse doni të ndiqni zhvillimin e këtij trajnimi dhe në qytetet të tjera mund të ndiqni linqet e mbulimit mediatik:
Qendra për Kërkim, Bashkëpunim dhe Zhvillim (CRCD), Vlorë
Për mirëqënie sociale dhe Mjedisore, Berat, TV Globe
Qendra e Informacionit Aarhus, Shkodër: TV1 Channel:
Klubi Ekologjik Elbasan: Elbasan TV

Projektit “Shoqëri pjesëmarrëse në vendimmarrje“ drejtuar nga qendra mjedisore EDEN, zbatohet në pesë qytete të Shqipërisë në sajë të bashkëpunimit me organizatat lokale: Klubi Ekologjik Elbasan-KEE (Elbasan), Qendra e Informacionit Aarhus – AIC (Shkodër), Qendra per Kerkim Bashkepunim dhe Zhvillim – CRCD (Vlorë), Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore - FSEË (Berat). Ky projekt po zbatohet përmes Programit të Grantit të CO-SEED Shoqëria Civile Vepron për Zhvillimin Socio-Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm. Ky projekt është finacuar nga Bashkimi Evropian përmes programit të lehtësimit të shoqërisë civile dhe medias të Bashkimit Evropian 2014-2015 – Mbështetje për rrjetet tematike të Organizatave të Shoqërisë Civile