Njoftim per shtyp, grupimi "Të mbrojmë lumenjtë"

Grupimi “Të mbrojmë lumenjtë”

Nismëtar për moratoriumin ndaj HEC-eve në Shqipëri

Grupimi “Të mbrojmë lumenjtë” përshëndet takimin e zhvilluar më datë 28 Korrik 2015 “Zhvillimi i burimeve natyrore në harmoni me natyrën” dhe solidarizohet plotësisht me deklaratat e Kryeministrit dhe ministrave të Energjisë dhe të Mjedisit për të mos lejuar ndërtimin e HEC-eve dhe zhvillimin e aktiviteteve minerare brenda zonave të mbrojtura natyrore. Grupimi, i përbërë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare joqeveritare aktive në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe ruajtjes së natyrës, inkurajon iniciativën për të kthyer lumin Vjosa në Park Natyror, si dhe krijimin e një grupi pune për shqyrtimin e licencave për projekteve të hidrocentraleve në të gjithë territorin e Shqipërisë, në mënyrë që të minimizohen ndikimet e tyre negative në rrjedhat ujore në përrenj dhe lumenj. Grupimi “Të mbrojmë lumenjtë” mbështet zhvillimin e shoqërisë mbi parimet e qëndrueshmërisë, barazisë mjedisore dhe drejtësisë. Ne vazhdimisht advokojnë për planifikim strategjik të zhvillimit hidroenergjetik, në bazë të vlerësimit gjithëpërfshirës social, ekonomik dhe mjedisor të nevojës për ndërtimin e hidrocentraleve, të cilat duhet të marrin në konsideratë edhe përdorime të tjera të ujit, të tilla si ujë për të pirë, për ujitje, dhe shërbimeve të ekosistemit. Ne nuk kërkojmë prishjen e hidrocentraleve të ndërtuara, por i kërkojmë qeverisë që të ndërhyjë, duke kërkuar nga investitorët për të përmirësuar këto hidrocentrale, e cila përfshin respektimin e detyrimeve ligjore dhe praktikave më të mira për ruajtjen e natyrës dhe mbrojtjen e mjedisit, zbutjen e dëmeve të ndodhura tashmë, dhe sigurimin e regjimit të duhur të rrjedhës ekologjike për të siguruar ekosistemet dhe përdoruesit e tjerë të ujit në këtë zonë.

Duke mbështetur qeverinë e Shqipërisë në vendimin e saj për të rishikuar gjendjen e sektorit të hidroenergjisë në vendin tonë, ne sugjerojmë ndalimin e dhënies së licencave të reja për zhvillimin e hidroenergjisë me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe zbatimin e praktikave më të mira për dhënien e koncesioneve, si dhe mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e natyrës. Ne propozojmë mbështetjen tonë për qeverinë dhe ofrojmë ekspertizë profesionale, eksperiencë dhe njohuri në planifikimin strategjik të ujërave kombëtare për të siguruar që lumenjtë tonë të vazhdojnë të rrjedhin dhe mjedis të shëndetshëm për brezat që do të vijnë.