Anëtare në dy rrjete të reja

ngo networking collaboration trinidad tobagoQendra Mjedisore EDEN, si një organizat mjedisore e cila prej vitesh zbaton dhe koordinon projekte të ndryshme mjedisore duke kontribuar në një zhvillim të qendrueshëm dhe mjedis të shëndetshëm nëpërmejt ofrimit të shërbimeve në parnteritet, së fundimi është bërë pjesë e dy rrjeteve të rëndësishme në Evropë. Në vitin 2017 qendra EDEN u bë anëtare e rrjeteve:

HCWH Europe (Health Care Without Harm Europe)
HCWH Europe është një koalicion europian jo-fitimprurës i spitaleve, sistemeve të kujdesit shëndetësor, profesionistëve të kujdesit shëndetësor, autoriteteve lokale, institucioneve kërkimore / akademike dhe organizatave mjedisore dhe shëndetësore. Aktualisht ajo ka 84 anëtarë në 26 vende të Rajonit Europian të OBSH, duke përfshirë 17 Shtete Anëtare të Bashkimit Evropian.
HCWH Europe sjellë zërin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor në debatin e politikave evropiane për çështjet kryesore - kimikatet, ndryshimet klimatike dhe shëndetin, ndërtimin e gjelbër, prokurimin e qëndrueshëm, farmaceutikët, ushqimin e qëndrueshëm dhe menaxhimin e mbetjeve.
HCWH Europe edukon sektorin e kujdesit shëndetësor për të kuptuar rëndësinë e mjedisit dhe shtyn udhëheqësit e kujdesit shëndetësor dhe profesionistët për të advokuar për politika dhe ndryshime të gjera shoqërore. Ajo siguron hartuesit e politikave evropiane me dokumente udhëzuese, informime dhe praktika më të mira nga udhëheqësit në kujdesin shëndetësor të qëndrueshëm dhe hapin debate duke demonstruar se ndryshimi është me të vërtetë i mundur dhe tashmë ekzistojnë zgjidhje alternative.

PAN Europe (Pesticide Action Network)
PAN Europe u themelua në vitin 1982 dhe është rrjet i mbi 600 organizatave joqeveritare, institucioneve dhe individëve në mbi 60 vende të botës duke punuar për të minimizuar efektet negative të pesticideve të rrezikshme dhe për të zëvendësuar përdorimin e tyre me alternativa të drejta ekologjikisht të shëndosha dhe shoqërore. Projektet dhe fushatat e tij koordinohet nga pesë qendra rajonale autonome. PAN Evropa është qendra rajonale në Evropë. Ajo u themelua në vitin 1987 dhe bashkon 35 kompani të konsumit, shëndetit publik dhe mjedisit, sindikatave, grupeve të grave dhe shoqatave të fermerëve nga e gjithë Evropa.
Ky rrjet punon për të eliminuar varësinë nga pesticidet kimike dhe për të mbështetur metoda të sigurtë të mbrojtjes së dëmtuesve. PAN Europe është e angazhuar për të sjellë një reduktim të konsiderueshëm në përdorimin e pesticideve në të gjithë Evropën. Reduktimi i pesticideve (duke përfshirë biocidet) është një parakusht për përmirësimin e shëndetit publik dhe të punëtorëve, mbrojtjen e mjedisit dhe zbatimi i tij strikt është në përputhje me parimin parandalues.
PAN Vizioni i Evropës është një botë në të cilën produktiviteti i lartë bujqësor arrihet nga sisteme prodhimi bujqësor me të vërtetë të qëndrueshëm në të cilat minimizohen inputet bujqësore dhe dëmet mjedisore dhe ku njerëzit lokalë kontrollojnë prodhimin lokal duke përdorur varietetet vendore.