apple drip irrigation1Titulli i projektit: “Demonstrimi i një sistemi vaditjeje me pika të kombinuar me
                             një pompë të fuqisë së ulët me energji fotovoltaike”

Kohëzgjatja:                   Nëntor 2009 – Gusht 2010
Vendndodhja:                Maminas, Durrës
Mbështetur nga:            Fondi Global për Mjedisin (GEF)
                                          Buxheti:                          7000$

Projekti ka për qëllim prezantimin e një sërë sistemesh të fuqisë së ulët të përdorur për pompimin dhe vaditjen me pika në kontekstin e fermave të vogla.
Ky projekt është fokusuar në instalimin e sistemeve ujitëse me panele diellore fotovoltaike;

trajnimin e fermerëve për përdorim dhe vënien në punë të këtyre sistemeve; visitë studimore në shkollën profesionale Harry Fultz dhe asistencë teknike me professor nga Universiteti i Hamburgut.