Legjislacioni

Këtu mund të gjeni ligjet më të përdorura në sektorin e Pjesëmarrjës dhe Informimit të Publikut

law

 

 

 

 

 

VKM nr. 219, datë 11.3.2015
Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor


Ligji nr. 146/2014
Për njoftimin dhe konsultimin publik


Ligji  nr. 119/2014
Për të drejtën e informimit


VKM nr.247, datë 30.04.2014
Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore


VKM nr. 13, date 04.01.2013
Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis


Ligji, nr.91/2013, datë 28.02.2013
Per Vleresimin Strategjik Mjedisor


VKM nr.16, datë 04.01.2012
Për të drejtën e publikut për të pasur informacion mjedisor


Ligji nr.10448, datë 14.07.2011
Për lejet e mjedisit


Ligji nr.10440, date 07.07.2011
Per vleresimin e ndikimit ne mjedis


Ligji nr.10431, date 09.06.2011
Per mbrojtjen e mjedisit


VKM nr.994, date 02.07.2008
Per terheqjen e mendimit te publikut ne vendimarrje per mjedisin


Ligji nr.8672, date 26.10.2000
Për ratifikimin e "Konventës së Aarhusit për të drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe për tiu drejtuar gjykatës për çështjet e Mjedisit”


Ligji nr.8503, date 30.06.1999
Per te drejten e informimit per dokumenta zyrtare