Pjesëmarrja publike në vendimarrjen mjedisore

Në vitin 2010 qendra EDEN është bërë pjesë e Bordit të Konventës së Aarhusit në Shqipëri është angazhuar edhe në monitorimin e zbatimit t ë Konventës së Aahrusit.

Rastet konkrete që janë ndjekur përgjatë këtij fokusi