Botime

Energy Poverty Red Flag Report Cover 318x450
Ekonomia dhe ndërmarrësia e gjelbër

(Qershor 2021)

Manuali "Ekonomia dhe ndërmarrësia e gjelbër" synon të ndikojë në zhvillimin e njohurive të qytetarëve në zonën ndërkufitare Shqipëri - Kosovë për kalimin në një ekonomi të gjelbër duke patur parasysh lidhjet vitale midis ekonomisë, shoqërisë dhe mjedisit. Manuali i drejtohet çdo bashkie në Shqipëri dhe Kosovë  dhe është hartuar si vijim i trajnimit të zhvilluar në Klinë Kosovë me përfaqësues nga bashkia Has dhe Klinë