Reduktimi i rrezikut në shëndet dhe mjedis nga bateritë e përdorura të mjeteve motorike.

(Maj 2011)

Ky raport pasqyron situatën e tanishme në Shqipëri në lidhje me rrezikun nga bateritë plumb acid duke u shoqëruar me rekomandime dhe me rezultate konkrete. Studimi për këtë raport është përqëndruar në Uznovë, Berat ku ka qenë e pozicinuar fabrika e Baterive. Raporti është hartuar në zhvillim të projektit “ Reduktimi i rrezkut të baterive plumb acide në Shqipëri në shëndet dhe në mjedis”