Titulli i projekti: “Fuqizimi i aktivizimit dhe kontributit të Organizatave të Shoqërisë Civile në integrimin e Shqipërisë në BE” (e-ACT)
Kohëzgjatja: Mars 2021 – Shtator 2022
Vendodhja: Shqipëri
Mbështetur nga: Bashkimi Evropian, programi IPA 2017
Buxheti: 89,695.93 Euro

Projekti “Fuqizimi i aktivizimit dhe kontributit të Organizatave të Shoqërisë Civile në integrimin e Shqipërisë në BE” (e-ACT) do të zbatohet për një periudhë 18 mujore në Shqipëri, dhe synon të forcojë rolin vigjilues dhe partneritetin e OShC-ve, për të rritur forcimin e zbatimit të politikave të rikuperimit të energjisë dhe të gjelbërta përmes monitorimit të drejtpërdrejtë dhe dialogut politik në kuadër të kornizës së para-anëtarësimit. Tre kolonat kryesore të këtij projekti, që do të mundësojnë arritjen e këtij qëllimi janë:
• Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm dedikuar OSHC-ve për zhvillimin e një platforme që mundëson dialog konstruktiv me institucionet qeverisëse duke synuar përparimin e çështjeve dhe politikave për mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimet klimatike
• Fuqizimi i bashkëpunimit të OSHC-ve dhe rolit vigjilues të tyre për nxitjen e zbatimit të politikave të gjelbërta dhe të rikuperimit të energjisë nëpërmjet monitorimit të drejtpërdrejtë në terren dhe dialogut politik në kuadër të kornizës së para-anëtarësimit
• Nxitje e vëmendjes dhe përgjegjësisë politike për të përafruar parimet e politikave të gjelbërta dhe rikuperimit të energjisë të direktivave përkatëse, në kornizat ligjore të vendit

Projekti zbatohet nga Qendra mjedisore EDEN dhe EDMI.

 

Purple Welcome Google Classroom Header

Titulli i projektit:  Shërbime publike të përmirësuara në Bashkinë Has përmes përfshirjes së grave dhe të rinjve në buxhetim
Kohëzgjatja:        Shtator 2020 – Maj 2021
Vendndodhja:      Has, Shqipëri
Mbështetur nga:  Ambasada e Shteteve të Bashkura të Amerikës, Tiranë, Shqipëri. Programi i Granteve të vogla
Buxheti:              10470 $

Projekti “Shërbime publike të përmirësuara në Bashkinë Has përmes përfshirjes së grave dhe të rinjve në buxhetim” ka për qëllim të krijojë një praktikë të mirë qeverisjeje mbi buxhetimin me pjesëmarrje për shërbimet publike përmes përfshirjes së grupeve të synuara grave dhe të rnjve që janë të nënpërfaqësuara. Projekti do të zhvillojë një seri aktivitetesh ku përfshihen trajnime për Bashkinë Has, studime fizibiliteti, takime me grupet e interesit, dëgjesë publike dhe mbrojtja e buxhetit.

green economyTitulli i projektit:                “Ekonomia e gjelbër për një Zhvillim Rajonal“
Kohëzgjatja:                       Mars 2018 – Shkurt 2021
Vendndodhja:                    Shqipëri, Mali i Zi, Serbi, Bosnje&Hercegovine
                                            dhe Maqedoni

Mbështetur nga:
                Bashkimi Evropian në kuadër të Mbështetjes së
                                            Shoqërisë Civile dhe Medias
Buxheti:                             130.000 EUR

Projekti ka si qëllim rritjen e aktiviteteve dhe ndikimit të organizatave të shoqërisë civile nga Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Maqedonia, në mbrojtje të mjedisit përmes rrjeteve, duke forcuar kapacitetet e tyre dhe duke promovuar ekonominë e gjelbër.

spila foto1Titulli i projektit:  “Jetesë e qëndrueshme drejt nismave pro-mjedisore“
Kohëzgjatja:          Korrik 2016 – Qershor 2017
Vendndodhja:        Shqipëri
Mbështetur nga:    Ambasada Amerikane - Tiranë, Shqipëri
Buxheti:                17,363.0 $

Projekti “Jetesë e qëndrueshme drejt nismave pro-mjedisore” ka për qëllim të krijojë lidhjen dhe kulturën e një jetesë të qëndrueshme me mjedisin dhe një mënyre të punuari pro-mjedisore, si një lidhje që u shërben të gjithëve drejt një jetese të shëndetshme.
Projekti fokusohet veçanërisht në shkollat profesionale dhe orientimin që ato duhet të kenë drejt të menduarit dhe punuarit gjelbër. Shkollat profesionale janë një faktor çelës në vendin tonë, nga ku profesionistët dhe zejtarët e së ardhmes formohen, duke përfaqësuar institucionet e edukimit të cilat u japin të rinjëve jo vetëm njohuri por edhe aftësi të specializuara të nevojshme.