DSCN2839
Titulli i projektit:
"Përmirësimi i Edukimit Mjedisor në Shkollën “Xhemal Cekini”, në
                             Uznovë, Shqipëri"

Kohëzgjatja:               Shtator 2011 –Prill 2013
Vendndodhja:            Uznovë, Berat
Mbështetur nga:        Powerful Information
Buxheti:                     189,000 Lekë
 
Projekti ka patur në fokus frymëzimin e fëmijëve dhe mësuesve me një kuptim më të thellë të respektit për mjedisin e tyre lokal si dhe zvogëlimin e rreziqeve të mundshme për shëndetin dhe mirëqenien nga aktivitetet e pasigurta të cilat mund të rrisin ekspozimin ndaj ndotjes nga metalet e rënda.

Optimized DSC02772 1
Titulli i projektit:
          "Energjia diellore-alternativë promjedisore dhe ekonomike me
                                        mjedisin"

Kohëzgjatja:                  Mars 2009-Qershor 2010
Vendndodhja:               Tiranë
Mbështetur nga:           Qendra Rajonale e Mjedisit (REC)
Buxheti:                         5,278,120 Lekë


Projekti ka për qëllim promovimin e energjisë diellore në institucionet publike si energji alternative miqësore me mjedisin.
Nëpërmjet këtij projekti Qendra EDEN në një bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Tiranë dhe Qendrën e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF)

Optimized DSCN0506

Titulli i projektit:      "Kiti për mjedisorët e vegjël"
Kohëzgjatja:             Qershor 2008 - Dhjetor 2011
Vendndodhja:          Shqipëri
Mbështetur nga:      Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta dhe UNICEF
Buxheti:                   13,918,390.00 Lekë


Projekti synon realizimin e përmirësimit të të mësuarit mjedisor në mbi 5000 klasa të ciklit të ulët 9 vjeçar në gjithë vëndin.Qendra EDEN në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, Institutin e Zhvillimit të Arsimit, Drejtoritë Rajonale të Rretheve, Instituti i Mbrojtjes së Natyrës (INCA) si dhe

DSC02220Titulli i projektit:           "Parku i madh i Liqenit, më shumë se sa një park”
Kohëzgjatja:                   Korrik 2006 – Prill 2007
Vendndodhja:                Tiranë
Mbështetur nga:            Ambasada Amerikane në Tiranë
Buxheti:                          23850$

Projekti ka për qëllim forcimin e vlerave dhe bukurive natyrore në Parkun e madh të Liqenit dhe përdorimin e tij si një ndër burimet kryesore për rikrijimin e edukimit mjedisor për qytetarët e Tiranës.