Reklame Grumbullimi i ndare i mbetjeve ne shkolla dhe komunitete

Qendra EDEN ka realizuar një reklamë në zhvillim të projektit "Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete". Projekti është i mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Europian përmes programit ndërkufitar IPA 2007-2013. Projekti është zbatuar në Shkodër në komunat Dajç, Velipoje dhe Ana e Malit në periudhën prill 2012 - qershor 2013. Filmimi është realizuar në shkollën e komunës Ana e Malit me praninë e fëmijëve nga tre komunat. Ndihmoi në realizimin e filmimit Znj. Rinalda Proko

Reklame "Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete"