Mekanizmat e zbatimit të Axhendës së Gjelbër

paper art digital craft style landscape with green eco urban city earth day world environment day concept 112554 206

ÇFARË ËSHTË AXHENDA E GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR?

Me synim përshpejtimin e masave dhe veprimeve për Klimën dhe Mjedisin në Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian po mbështet zbatimin e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Axhenda e Gjelbër përbëhet nga 5 shtylla kryesore si:
(1) Veprimi për Klimën: dekarbonizimi, energjia, lëvizshmëria;
(2) Ekonomia Qarkulluese: mbetjet, riciklimi, prodhimi i qëndrueshëm dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve;
(3) Biodiversiteti: mbrotja dhe ripërtëritja e natyrës;
(4) Ndotja e ajrit, ujit dhe tokës;
(5) Sisteme të qëndrueshme ushqimore dhe zonat rurale.
Objektivat e secilit prej kapitujve të mësipërme do të mundësohen përmes investimeve dhe veprimeve konkretë të mbështetura nga instrumentat financare kryesisht të BE-së.

MEKANIZMAT E ZBATIMIT TË AXHENDËS SË GJELBËR

Axhenda e Gjelbër për BP është parashikuar të shihet si një plan për masat e mundshme që do të miratohen së bashku nga BE dhe secili nga vendet e BP, bazuar në strukturat apo kornizat ekzistuese të bashkëpunimit politik dhe teknik, duke përfshirë në veçanti Marrëveshjet e Stabilizim Asociimit, Kornizat e Negocimit dhe Programet e Reformës Ekonomike. Axhenda do të mundësojë lidhje më të fortë midis BE dhe Ballkanit Perëndimor në lidhje me veprimet e mjedisit dhe klimës, reformave politike dhe përafrimit me BE-në. Gjithashtu, axhenda do të udhëheqë përcaktimin e strategjive të asistencës financiare dhe teknike në nivel dypalësh dhe në nivel rajonal.

Mekanizmat e parashikuar për zbatimin e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor:

 1. Reforma e administratës publike;
 2. Menaxhimi i financave publike;
 3. Skema e tregtimit të shkarkimeve;
 4. Programet për gjelbërimin e ekonomisë;
 5. Fuqizimi dhe zbatimi i qeversisjet mjedisore;
 6. Western Balkans Just Transition Mechanism;
 7. Përfshirja e qeverisjes lokale dhe rajonale;
 8. Smart Specialisation;
 9. Kërkim dhe inovacion;
 10. Programe për bashkëpunimin rajonal;
 11. Komunitetit të transportit;
 12. Komunitetit të Energjisë;
 13. Ngritje-kapacitetesh;
 14. Rrjetet Evropiane;
 15. Edukim dhe Ndërgjegjësim;

Burimi: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans

(Përkthimi i këtij materiali nuk është zyrtar, ndaj interpretimi i saj në gjuhën shqipe nuk është përgjegjësi e autorit.)

Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e Qendrës EDEN dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Web footer GEAR

Ky material informues për Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor vjen si pjesë e projektit “Green Economy for an Advanced Region”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga FORS Mali i Zi në partneritet me organizatat SMART Kolektive nga Serbia, Qendra për Zhvillim dhe Mbështetje nga Bosnja dhe Hercegovina, EKO Svest nga Maqedonia Veriore, Qendra EDEN nga Shqipëria dhe Shoqata Slap nga Kroacia.