RDF - Ndikimi në mjedis dhe shëndet

RDF.jpg

 

Në kuadër të projektit afat-shkurtër "Ndotja plastike, në fokus!" mbështetur nga rrjeti ndërkombëtar IPEN, Qendra EDEN ka realizuar një përmbledhje mbi "Karburantin e Derivuar nga Mbetjet (RDF) - Të kuptojmë ndikimin në mjedis dhe shëndet". Përmbatja e këtij materiali përfaqëson pikëpamjet, mendimet dhe opinionet e autorëve.

Punoi në shkrimin e materialit: Ergi Bregasi, Koordinator Projekti, Qendra EDEN - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Asistoi në kërkimin e materialit: Msc. Elefteri Lula (Ing. proceseve kimike)

LEXO MATERIALIN E PLOTË: "Karburanti i Derivuar nga Mbetjet (RDF) - Të kuptojmë ndikimin në mjedis dhe shëndet" 

workshope për ekonominë qarkulluese

Qendra mjedisore EDEN ka zhvilluar dy workshope në datë 10 dhe 22 dhjetor 2021 me temë “CircLABs – Laboratorët urbanë që vënë në jetë parimet e ekonomisë qarkulluese”. Në këto workshope zhvilluar fizikisht (te qendra e Inovacionit63dff9efa87270e49fe96fd932e0db36 collage 450 "Oficina", pranë shkollës "Harry Fultz") dhe online, ishin të pranishëm rreth 45 pjesëmarrës nga qendra të inovacionit, studentë, qytetarë, institucione shtetërore, OJF etj.

Në të dy workshopet u trajtua nga ekspertët e fushës, legjislacioni në Shqipëri dhe ekonomia qarkulluese duke u ndaluar dhe në sektorin e mbetjeve që është një nga temat e debatuara në mjedis. Ekonomia qarkulluese është gjithashtu një temë e rëndësishme në politikëbërjen Europiane, pasi koncepti i ekonomisë qarkulluese është një mënyrë për të punuar drejt rritjes së gjelbër ekonomike, duke kombinuar politika mjedisore, ekonomike dhe sociale
Për Shqipërinë, ekonomia qarkulluese merr rëndësi të veçantë, në kuadrin e përpjekjeve të saj gjatë procesit të integrimit europian, ndaj përafrimit të legjislacionit kombëtar me atë të BE-së.
Te workshopet u vu re se informacioni i ndarë nga ekspertët ishte i rëndësishëm për pjesëmarrësit pasi diskutimet që shoqëruan workshopet bazoheshin në: mundësitë e Shqipërisë për të përkrahur ekonominë qarkulluese; si laboratorët urbanë i vijnë në ndihmë tranzicionit të ekonomisë qarkulluese etj.

Falenderojmë shkollën "Harry Fultz" dhe qendrën e Inovacionit Oficina për mbeshtetjen dhe lehtesimin e zhvillimit të workshopit fizikisht dhe të gjithë personat për interesin e shprehur dhe pjesëmarrjen e tyre aktive. Të dy workshopet të zhvilluara në kuadër të projektit “Circular innovation and resilient city labs in the Adrion Region (CIRCLE)” me fonde të BE-së, zbatuar nga Bashkia Tiranë dhe qendra EDEN, u përmbyllën me interesin e pjesëmarrësve për vijimësi për të zhvilluar debate dhe diskutime të tjera në të ardhmen mbi temën e ekonomisë qarkulluese.

 

 

Trajnim mbi ekonominë e gjelbër dhe zhvillimin lokal

Trajnim ne Has FotoNë kuadër të projektit ndërkufitar “KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente” u zhvillua trajnimi vijues në Has, fizikisht dhe online në datat: 9, 10 dhe 17 dhjetor 2021. “Ndikimi i ekonomisë se gjelbër në rritjen e ekonomisë” që solli bashkë mbi 25 pjesëmarrës. Trajnimi bashkoi përfaqësues nga dy bashkitë Has dhe Klinë, punonjës të administratës, nisma ekonomike lokale, te rinjë etj. Trajnimi synoi të rriste kapacitetet e pjesëmarrësve mbi ndikimin e ekonomisë se gjelbër në rritjen e ekonomisë vendore dhe ndërkufitare. Nëpërmjet hapave të këshilluar secila bashki mund të ndjeki një plan konkret për planifikimin e zhvillimit të gjelbër. Në trajnim u prezantuan hapat këshillues që të dyja bashkitë mund të përzgjedhin për hartimin e planeve, strategjive për zhvillimin e ekonomisë lokale duke u bazuar në konceptet e ekonomisë së gjelbër.  

Trajnimi u shoqërua me diskutime dhe me shembuj konkret duke u bazuar në hapat e këshilluara që ndiqen për një planifikim të zhvillimit të gjelbër: që nga diagnoza e situatës, analiza e palëve të interesit, vlerësimi i mundësive, krijimi i programit të mundshëm dhe ofrimi i rekomandimeve. Pjesëmarrësit patën mundësi që të njiheshin me realitetet e të dy bashkive për të mësuar më shumë rreth mundësive që ofron secila prej tyre. Investimet konkrete që kanë ndodhur në Bashkinë Has dhe në Komunën Klinë ishin rastet më të mira që pjesëmarrësit të vinin në praktikë pjesën teorike të trajnimit dhe për të kuptuar përfitimet ekonomike që vijnë nga investimet inteligjente, që çojnë drejt ekonomisë së gjelbër. Në Bashkinë Has është ndryshuar ndriçimi i jashtëm rrugor me llampa LED efiçiente që kursejnë energjinë dhe në komunën Klinë është zhvilluar investim me panele diellore për të përdorur burimet e ripërtëritshme dhe për të gjeneruar energji. Bujqësia ishtë një nga sektorët që u trajtua më shumë nga pjesëmarrësit si një sektor që identifikohet si i rëndësishëm për ta patur në vëmendje për zhvillimin e gjelbër dhe se nevojat që ka ky sektor janë të mëdha. Bashkitë kanë buxhet të vogël, por nëpërmjet investimeve inteligjente sektori mund të ketë një perspektivë të re. Sugjerime dhe komente praktike pasuan në lidhje me sektorin e bujqësisë që është një sektor i rëndësishëm për të dyja bashkitë. Dita e fundit e trajnimit u zhvillua një javë pas dy ditëve intensive për të lënë kohë në asimilimin e informacionit dhe për të zhvilluar secili pjesëmarrës një punë në nivel më personal, dhe u zhvillua një diskutim me pjesëmarrësit sesi ndodh zbatimi i hapave konkret në terren edhe te rëndësia që ka monitorimi i punës së ndjekur dhe në analizën e gjithë procesit duke nxjerrë mësime.

Pjesëmarrësit në fund të trajnimti u shprehën: “Trajnimi ishte shumë i vlefshëm në lidhje me mjedisin dhe përditësimi i zhvillimeve në nivel lokal me specialistë të zonës” “Çfarë mësuam ishtë rëndësia që investimet të kenë gjithmonë në konsideratë aspektin e mirëmbajtjes dhe kostos” “Njohja më konkretisht e investimeve në Has dhe në Klinë ishte shumë interesante për zhvillimin ndërkufitar

Trajnimi do të pasohet me një manual udhëzues me një përshkrim të tërësisë së hapave të këshilluara për planifikim të gjelbër, manuali do ndahet me pjesëmarrësit dhe do jetë publik për ti ardhur në ndihmë jo vetëm bashkive në Shqipëri dhe Komunave në Kosovë, por dhe nismave ekonomike dhe bizneseve lokale

Ky është trajnimi i katërt, nga pesë trajnimet për zhvillimin e kapaciteteve, në kuadër të projektit ndërkufitar të financuar nga Bashkimi Evropian - IPA II "KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente". Projekt zbatohet nga Balkan Green Foundation në Kosovë dhe Qendra mjedisore EDEN në Shqipëri me partnerët e saj në pushtetin lokal Komuna e Klinës dhe Bashkia e Hasit.

Web footer Green Corss

 


 

Dosje Informuese mbi projekt-ligjin e Padisë Kolektive

Untitled design

 

Të drejtat për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm janë në themel të vizionit të Qëndres EDEN. Prej vitit 2019, ne jemi pjesë e nismës së ndërmarrë nga Fondacioni SOROS për nxitjen e miratimit të projekt-ligjit “Për Paditë Kolektive”, që pikërisht i vjen në mbështetje të drejtave për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm.

Për gjatë periudhës 2019-2021, Qendra EDEN është angazhuar në informimin dhe ndërgjegjësimin e organizatave të shoqërisë civile mjedisore dhe qytetarëve mbi përparësitë e mekanizmit të padisë kolektive dhe projekt-ligjin “Për Paditë Kolektive”.

Në këtë dosje informuese, përmes këndvështrimeve nga aktorë të ndryshëm, analizave, shkrimeve të publikuar në media, fakteve, rasteve mjedisore adresuar përmes mekanizmit të Padisë kolektive, theksojmë rëndësinë e miratimit të këtij projekt-ligjit.

header and footer 8

 

Dosja informuese mbi projekt-ligjin e Padisë Kolektive u krijua me mbështetjen e "Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë", në kuadër të projektit "E drejta për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm ka domosdoshmëri mekanizmin e padisë kolektive!". Kjo dosje përfaqëson pikëpamjet, mendimet dhe opinionet e autorëve.

 

Workshop për zëvendësimin e sobave të drurit

Qendra EDEN është zbatuese në Shqipëri të projektit rajonal “Partneritet për Soba Druri eficente” dhe në datë 15 nëntor zhvilloi ëorkshopin online për përceptimin e banrëve në lidhje me mundësinë e ndryshimit të sobave të drurit.RES FoundationZ. Stevan Vujasinovic, RES Foundation dha një përshkrim të përgjithshëm të projektit dhe rëndësinë që ka zhvillimi i një projekti të tillë në rajon dhe sfidat e hasura. Kemi zona të ndryshme, klimë të ndryshmë, gjendje ekonomike të ndryshme, dhe produktet e këtij projekti do jenë në formën e një libri recetash që do I drejtohet politikëbërësve për të zgjedhur alternativën më të mirë për të përfshirë çdo shtresë shoqërore në skemën e ndryshimit të mënyrës së ngrohjes.

Takimi vijoi me prezantimin nga IDRA të studimit mbi përceptimin e banorëve rreth ndryshimit të mënyrës së ngrohjes.

Pjesëmarësit ndanë shqetësimin e tyre në lidhje me sobën e druve. Shpeshherë druri shihet si alternativa e vetme në zonat e ftohta për përballimin e dimrit dhe më të ndjeshmet janë zonat rurale në Shqipëri.

Pjesëmarrësit i qëndruan mendimit që më tepër informim dhe ndërgjegjësim dhe mbështetje financiare duhet të zhvillohet në mënyrë që qytetarët të përkrahin më shpejt ndryshimin e teknologjisë në mënyrën e ngrohjes.

Në fund takimi u mbyll me shfaqien e videos rreth realitetit në Shqipëri të ngrohjes me dru.

Në datën dy dhjetor 2021 do të mbahet takimi përmbyllës i projektit dhe ju ftojmë të merrni pjesë, për më shumë gjendet këtu informacioni rreth takimit përmbyllës.