Projektligji i burimeve të rinovueshme në Shqipëri duhet të mbështesë prodhuesit e vegjël dhe të mos stimulojë më hidrocentralet

Projektligji i ri i Shqipërisë për burimet e rinovueshme sjell ndryshime të shumëpritura si: objektivi për ngrohjen diellore të ujit, por është një projektligj shumë i paqartë në pikat vendimtare si qëndrueshmëria, impiantet e vogla, pompat e nxehtësisë dhe panelet diellore në çati. Tërheqja e investitorëve të mëdhenj është e rëndësishme, por a po neglizhohen prodhuesit e vegjël në këtë mënyrë?

Pas vitesh të ofrimit të stimujve për burimet e rinovueshme për hidrocentralet, në vitin 2017 Shqipëria ndryshoi legjislacionin e saj për të futur një sistem ankandesh dhe prime dhe për të zgjeruar mbështetjen për teknologjitë e tjera. Tani po përditëson legjislacionin e saj dhe së fundmi ka mbajtur një konsultim publik për një projektligj të ri për energjinë e rinovueshme.
Komente per projekligjin e burimeve te rinovueshme 14.10.2022 ( Projektligji mbi te cilin jane bere komentet)

Drafti përmban disa risi të shumëpritira të tilla si një objektiv për ngrohësit diellorë të ujit, por lë shumë detaje të paqarta, veçanërisht mbi zgjedhjen e teknologjisë dhe rolin e familjeve dhe bizneseve të vogla në tranzicionin e energjisë.

Koha për të ndaluar mbështetjen e hidrocentraleve të cenueshme nga klima

Është e kuptueshme që projektligji synon të lërë fleksibilitet për rregullimin e skemës, por do të ishte e përshtatshme që në këtë fazë të përjashtohej hidroenergjia nga marrja e stimujve për energjinë e rinovueshme. Shqipëria është shumë e varur nga hidrocentralet të cilat janë të cënueshme nga klima (Shqipëria prodhon pothuajse 100% të energjisë elektrike të prodhuar në vend nga Hidrocentralet), megjithatë Shqipëria vazhdon të mbetet një vend i varur nga importet. Pavarësisht shtimit të më shumë se 600 MW në hidrocentralet e mëdha në dekadën e fundit, prodhimi mesatar midis 2010 dhe 2020 mezi u rrit për shkak të reshjeve gjithnjë e më të paparashikueshme.

IEA.pngBurimi: International Energy Agency


Për vite me radhë, skema mbështetëse në Shqipëri ka favorizyuar hidrocentralet. Sipas të dhënave nga Enti Rregullator i Energjisë (fq.123), në vitin 2021, konsumatorët shqiptarë të energjisë elektrike kanë paguar më shumë se 118 milionë euro për prodhuesit e vegjël të hidrocentraleve dhe 19 milionë euro më shumë sipas një marrëveshjeje për blerjen e energjisë për hidrocentralin e madh të Ashtës. Kjo mund të duket e pa rëndësishme në krahasim me skemat e stimujve të Evropës Perëndimore, por është një shumë masive për një vend si Shqipëria. Prandaj është koha për të korrigjuar balancën dhe për të parandaluar shpenzimin e më shumë parave publike për mbështetjen e hidrocentraleve të cënueshme nga klima, ndërkohë që pompat diellore, era, izolimi i banesave vazhdojnë të mos vlerësohen mjaftueshëm


A duhet që hidrocentralet e vegjël të konkurrojnë në ankande?

Që nga viti 2014, udhëzimet e BE-së për ndihmën shtetërore për sektorët e energjisë dhe mjedisit kanë përcaktuar nevojën për të kaluar në një sistem stimujsh më konkurrues dhe me kosto efektive për burimet e rinovueshme, bazuar në ankande për të vendosur çmimet më të ulëta të mundshme të mbështetjes. Energjia elektrike më pas shitet në treg dhe kur çmimi i fituar nuk arrin çmimin e ofertës, prodhuesi merr një pagesë nga operatori i energjisë së rinovueshme për të kompensuar diferencën. Vetëm impiantet e vogla përjashtohen nga kjo qasje, pasi është joreale që ato të konkurrojnë në ankande, kështu që ata mund të vazhdojnë të përfitojnë nga skemat e tarifave nxitëse ku operatori i energjisë së rinovueshme blen të gjithë energjinë e tyre elektrike me një çmim të caktuar paraprakisht për një periudhë të caktuar kohore (12-15 vjet në Ballkanin Perëndimor).

Si nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, edhe Shqipëria duhet të respektojë këto rregulla. Megjithatë, projektligji për burimet e rinovueshme nuk duket se bën dallimin midis impianteve të vogla dhe të mëdha. Nuk thotë nëse impiantet nën një kapacitet të caktuar përjashtohen nga pjesëmarrja në një proces konkurrues.

Në BE, pragu midis impianteve të vogla apo të mëdha është 1 MW sipas Udhëzimeve të Ndihmës Shtetërore për Klimën, Energjinë dhe Mjedisin (CEEAG), me përjashtim të atyre që janë në pronësi të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nuk është e qartë nëse Shqipëria po planifikon të përjashtojë nga pjesëmarrja në ankande impiantet nën këtë prag apo të krijojë ankande speciale për to. Nëse nuk planifikohen ankande të veçanta, nuk është e qartë se çfarë masash do të merren për të siguruar që prodhuesit e vegjël të mund të përfitojnë nga skemat mbështetëse. Ndoshta pritet që ata të bëhen konsumatorë me faturim neto dhe të mos marrin fare mbështetje për çmimin?

Heqja e tarifave nxitëse duhet të jetë më e qartë

Në mënyrë që një sistem premium të funksionojë siç duhet, nevojitet një treg funksional i energjisë elektrike. Shqipëria nuk e ka ende këtë, ndaj po ndërmerr një hap të përkohshëm për ruajtjen e tarifave nxitëse edhe për impiantet më të mëdha deri në vendosjen e tregut të ditës në vijim, por me ndryshimin e rëndësishëm se çmimi që do t'u paguhet prodhuesve do të vendoset nëpërmjet ankandeve.

Ideja është që sapo tregu i një dite në vijim të bëhet funksional, marrëveshjet e blerjes së energjisë elektrike do të shndërrohen në Kontrata për Diferencë dhe skema e tarifave nxitëse do të bëhet një skemë premium. Kjo mund të jetë e pranueshme për momentin, por projektligji nuk bën dallim të qartë midis skemës së përkohshme dhe skemës së ardhshme. Ndryshe nga CEEAG i BE-së, ai nuk ndalon kontratat e furnizimit për impiante mbi një kapacitet të caktuar, edhe kur tregu i ditës përpara është funksional. Sipas paragrafit 123 dhe shenimin 70 të CEEAG, pragu është tani 400 kW, duke u ulur në 250 kW deri në vitin 2026, kështu që impiantet më të mëdha se kjo nuk duhet të lejohen të marrin tarifa nxitëse pasi tregu i ditës në vazhdim të funksionojë dhe të funksionojë.

Qasja e vazhdimit me tarifat nxitëse të vendosura në mënyrë konkurruese edhe për impiantet më të mëdha dhe më pas konvertimi i tyre në Kontrata për Diferencë mund të jetë i pranueshëm në afat të shkurtër, por vetëm nëse përcaktohen afate të qarta. Nëse një treg funksional i ditës në vijim nuk është krijuar në një ose dy vjet, kjo skemë e re duhet të rishikohet gjithsesi për të kontrolluar koston dhe efektivitetin e saj. Duhet gjithashtu të ketë një detyrim të qartë për të vendosur çmimin e tarifave nxitëse nëpërmjet një procesi konkurrues, të paktën për impiantet mbi pragun - dhe madje edhe atëherë, pyetja mbetet nëse impiantet nën pragun mund të marrin tarifa nxitëse dhe nëse po, si?

A po shkohet në rrugën e gabuar për bioenergjinë?

Projektligji detyron furnizuesit e karburanteve të sigurojnë që Shqipëria të përmbushë objektivin për energjinë e rinovueshme në transport. Megjithatë, ndërsa biokarburantet në transport ishin pjesë e objektivave të BE-së për vitin 2020, kjo politikë ka rezultuar të jetë kundërproduktive. Rritja e kërkesës për biokarburantet me bazë ushqimore kërkon më shumë tokë bujqësore. Meqenëse pjesa më e madhe e tokës bujqësore tashmë po përdoret botërisht, duhen gjetur zona të reja, gjë që çon në shpyllëzim, duke çliruar tonelata gaze serrë. Në disa raste, këto emetime janë aq të larta sa që disa biokarburanteve çojnë në emetime më të larta të gazeve serrë sesa karburantet fosile që zëvendësojnë, kur merret parasysh i gjithë cikli i jetës së impianteve. Ky është rasti për bionaftën e bërë nga vajra bimore, vaji i palmës, soja dhe luledielli. Prandaj, Direktiva e BE-së e vitit 2018 për energjinë e rinovueshme kufizon biokarburantet me bazë kulture në nivelet e përdorura nga çdo shtet anëtar i BE-së në vitin 2020 – një ngrirje de facto. BE-ja gjithashtu do të heqë dorë nga biokarburantet me rrezik të lartë të shpyllëzimit deri në vitin 2030. Direktiva e BE-së për energjinë e rinovueshme aktualisht është sërish në rishikim, prandaj situata ka të ngjarë të ndryshojë edhe më tej. Prandaj, në vend që të përsërisë gabimet e BE-së, Shqipëria duhet të ndjekë elektrifikimin e transportit si dhe përmirësimin e transportit të saj publik, gjë që do të ndihmonte në uljen e kërkesës nga automjetet individuale. Ndjekja e biokarburanteve si një alternativë ndaj produkteve të naftës për transport nuk është e këshillueshme për momentin. Po kështu projektligji është i paqartë për rolin e biomasës. Së paku, Shqipëria është e detyruar të ndjekë kriteret e qëndrueshmërisë së bioenergjisë nga Direktiva e Energjisë së Rinovueshme 2018. Megjithatë, këto kritikohen gjerësisht se nuk janë mjaft të rrepta, si vijim Shqipëria duhet të përdorë përvojat e veta për të vendosur kritere më efektive.

Nevojitet mbështetje për pompat e nxehtësisë dhe solarin në çati është e nevojshme

Duke pasur parasysh përdorimin e gjerë të energjisë elektrike për ngrohje në Shqipëri, instalimi i pompave efikase të nxehtësisë do të përdorte shumë më mirë energjinë elektrike. Kombinimi i me energjinë diellore në çati në Shqipërinë do të ndikonte në drejtimin drejt e drejt një sistemi energjie të rinovueshme të sigurt për të ardhmen. Megjithatë, projektligji është i paqartë mbi rolin që pritet të luajnë pompat e nxehtësisë dhe dielli në çati dhe nëse do të ketë ndonjë mekanizëm mbështetës për instalimin e tyre. Përveç projekt objektivit për ngrohjen diellore të ujit, ligji nevojitet të vendosi objektiva për pompat e nxehtësisë dhe konsumatorët.

Fushata Save the Blue Heart of Europe synon të mbrojë lumenjtë më të vlefshëm në Ballkan nga ndërtimi i hidrocentraleve. Fushata koordinohet nga OJQ-të Riverëatch dhe EuroNatur dhe po drejtohet së bashku me organizata partnere nga Ballkani.

Pippa Gallop Udhëheqës i Zonës Strategjike - Këshilltar për Energjinë për Biodiversitetin dhe Financat/Evropa Juglindore CEE Bankwatch
Qendra EDEN

Vizitë Studimore "Investime të qëndrueshme dhe mjedisore"

agave villageNjë vizitë studimore 3-ditore u mbajt në jug të Shqipërisë në datat 16-18 qershor 2022, me pjesëmarrjen e fermerëve, bizneseve, dhe aktorëve të tjerë vendorë të turizmit dhe mjedisit nga Kosova dhe Shqipëria.

Në këtë vizitë studimore, pjesëmarrësit u njohën me modele të qëndrueshme të menaxhimit e turizmit dhe mjedisit në jug të Shqipërisë, si modele të replikueshme për nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm në Bashkinë Has dhe Komunën Klinë. Përgjatë vizitës, 19 pjesëmarrësit u njohën me sfidat, mësimet e nxjerra dhe përfitimet e investimeve të qëndrueshme.

Pjesëmarrësit vizituan nga afër:

📌Fshatin eko-turistik Agave që funksionon duke përdorur burime të rinovueshme për energjinë;
📌Nena Farm, shembulli i një agroturizmi që është i ndërtuar në harmoni me natyrën;
📌Qëndrën e Vizitorëve në Parkun e Llogarasë, si një model i rëndësishëm për nxitjen dhe promovimin e turizmit natyror;
📌Nisma të tjera individuale që përfaqësojnë përpjekje të suksesshme për ruajten e energjisë dhe mbrojten e mjedisit;

Për pjesëmarrësit e fushave të ndryshme më e rëndësishmja është se shkëmbyen infomacion me njëri tjetrin, eksperienca dhe vlerësuan rëndësinë e zhvillimit të takimeve dhe vizitave të tilla, për të parë mundësi replikimi në zonat e tyre.  

Falenderojmë pjesëmarrësit, bizneset dhe nismat që ndanë eksperiencat e tyre

Për më shumë ndiqni fotot në facebook të qendrës EDEN.

Vizita studimore në Fshatin Agave u realizua në kuadër të projektit ndërkufitar të financuar nga Bashkimi Evropian - IPA II "KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente". Projekt zbatohet nga Balkan Green Foundation në Kosovë dhe Qendra mjedisore EDEN në Shqipëri me partnerët e saj në pushtetin lokal Komuna e Klinës dhe Bashkia e Hasit.

Web footer Green Corss

 


 

Përpjekje e përbashkët – Për një qytet më të pastër!

aksion pastrimi jpg Aksioni i pastrimit “Përpjekje e përbashkët – Për një qytet më të pastër!” u zhvillua në Bashkinë Has në datë 26 maj 2022. Gjatë aksionit të pastrimit u identitikuan venddepozitimet e ligjshme dhe të paligjshme, u vendosën tabelave informuese sinjalizuese për banorët se në cilat zona është e lejuar hedhja e mbetjeve dhe në cilat zona jo, u promovuan kontenierët  e blerë nga Bashkia në kuadër të projekti, si dhe u pastruan disa akse rruge problematike për mbetjet.

Në njësinë administrative Golaj, në fshatin Helshan me Vendim të Këshillit të Bashkisë Has janë miratuar në Janar 2022, shesh depozitimet për hedhjen e mbetjetjeve urbane dhe inerte. Këto vendepozitime të miratura dhe venddepozitimet jo të ligjshme të identifikuara si në Golaj, Helshan dhe në Mac u pajisen me tabela sinjalizuese për të informuar publikun se ku mund të hedhin mbetjet dhe se ku ndalohet hedhja e mbetjeve.

Në bashkëpunim me bashkinë u identifikuan disa akse rruge për tu pastruar, si zona problematike dhe për të cilat bashkia ka nevojë për mbështetje shtesë, për persona dhe mbështetje financiare,  për të realizuar pastrimin. Si vijim në aksion u bashkuan rreth 40 personaL nxënës nga shkolla “Skënderbeu”, punonjësit e Bashkisë Has, të drejtorisë së Pastrim gjelbërimit, qytetarë të zonës, të rinj, organizata mjedisore, përfaqësues të organizatës Balkan Green Foundation, etj Aksi i përzgjedhur në Krumë, në Qafë Prushë, në Njëia Administrative Golaj drejt Bajram Currit, u pastrua dhe mbetjet u dërguan në një nga venddepozitimet e miratuara.

Bashkia Shprehu nevojën që aksione të tilla të zhvillohen më shpesh dhe se vetëm me stafin e bashkisë nuk ka mundësi të realizojë pastrimin dhe se ka nevojë dhe për mbështetje financiare.

Për më shumë ndiqni fotot në facebook të qendrës EDEN.

 

Aksioni i pastrimit u realizua në kuadër të projektit ndërkufitar të financuar nga Bashkimi Evropian - IPA II "KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente". Projekt zbatohet nga Balkan Green Foundation në Kosovë dhe Qendra mjedisore EDEN në Shqipëri me partnerët e saj në pushtetin lokal Komuna e Klinës dhe Bashkia e Hasit.

Web footer Green Corss

 


 

Njoftim për shtyp: Letër drejtuar KE për gazin natyror në Ballkanin Perëndimor

Fossil gas pipeline illustrating Press Release Activists call on EU to stop promoting fossil gas dependence in the Western Balkans

Njoftim për shtyp
5 Prill 2022

Aktivistë i bëjnë thirrje BE-së të ndalojë mbështetjen e varësisë të Ballkanit Perëndimor ndaj gazit natyror


36 organizata të shoqërisë civile kanë dërguar sot një (1) letër të përbashkët (kliko për të lexuar letrën) drejtuar Presidentes të Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, duke i bërë thirrje BE-së për të ndaluar promovimin e përdorimit të gazit natyror në Ballkanin Perëndimor.

Në këtë moment, rajoni është shumë më pak i varur nga gazi krahasuar me BE-në, e cila po përpiqet të lirohet nga importi i gazit pas pushtimit Rus në Ukrainë. (2)
Serbia, disa vende në Maqedoninë e Veriut dhe Bosnja Herzegovina përdorin gazin Rus, kryesisht për ngrohje. Shqipëria, Kosova, dhe Mali i zi nuk kane rrjet shpërndarjeje për gazin.

Pavarësisht faktit që Ballkani Perëndimor është zotuar për të nxjerrë nga përdorimi karburantet fosile deri në 2050 (3), Komisioni Europian përgjatë viteve të fundit ka inkurajuar rritjen e konsumimit të gazit natyror në rajon, kryesisht përmes korridorit jugor nga Azerbajxhani (4), pavarësisht se projekti i gazit “Shah Deniz” është 20% në pronësi të Lukoil të Rusisë (5).

Letra drejtuar Komisionit Europian bën thirrje për shtimin e investimeve për energji të rinovueshme të cilat janë neglizhuar në rajon, ku në vend të kësaj është duke u promovuar përdorimi i gazit natyror.

Denis Žiško, organizata Qendra Aarhus nga Bosnje Herzegovina, shprehet, “Promovimi i rritjes së përdorimit të gazit natyror në Ballkanin Perëndimor në këtë faze të krizës globale klimatike është e papërgjegjshme dhe aspak e dëshirueshme. Varësia jonë e ulët ndaj gazit natyror është një plus, jo minus, ndërsa shkojmë drejt elektrifikimit të sistemit të ngrohjes dhe transportit. Infrastruktura e re e ndërtuar së fundmi do të përfundojë si aset i bllokuara ose si një bllokazhë-gazi natyror që do të pengojë zhvillimin e burime të rinovueshme në rajon”


Nevena Smilevska, organizata Eko-Svest nga Maqedonia e Veriut, shprehet, ‘’Pavarësisht se mund të jetë nga Rusia, Azerbajxhan, apo diku tjetër, rritja e varësisë nga importi (i gazit natyror) është gjeja e fundit që na nevojitet - një fakt i marrë nga rritja e cmimit të të gazit përgjatë këtij dimri nga pushtimi i Rusisë në Ukrainë. Sikurse BE gjithashtu kupton së sigurimi i energjisë nuk mund të mbështetet vetëm në importin e gazit natyror, po ashtu Komisioni Europian duhet të ndalojë sa më parë promovimin e gazit natyror në Ballkanin Perëndimor.”


Nataša Kovačević, CEE Bankwatch, shprehet se “Rishikimi i humbjeve gjatë shpërndarjes së energjisë elektrike, rritja e pompave me nxehtësi dhe cative me panele diellore, apo teknologji e re për ruajtjen e nxehtësisë dhe rinovimi i rrënjësishëm i ndërtesave të banimit kanë nevojë për vëmëndje shumë të lartë nga Komisioni Europian për të kompensuar vitet e humbura për promovimin e gazit natyror”.


Kontaktet:
Pippa Gallop, Southeast Europe Energy Advisor, CEE Bankwatch Network
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
+385 99 755 9787


Natasa Kovacevic, Campaigner for Decarbonisation of District Heating in Western Balkans
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
+382 67 030 033

https://bankwatch.org/press_release/activists-call-on-eu-to-stop-promoting-fossil-gas-dependence-in-the-western-balkans

 

CIRCLab Camp - Sfidat dhe mundësitë e ekonomisë qarkulluese

Ekonomia qarkulluese është një nga konceptet më të rejat e cila është duke u promovuar gjerësisht në botë. Në Shqipëri mbetet ende një koncept i ri, por në sajë të nismave dhe projekteve që zbatohen në vend, informimi, circlab2 1ndërgjegjësimi dhe zbatimi ka marrë një hov të ri.

Në kuadër të projektit “Circular innovation and resilient city labs in the Adrion Region (CIRCLE)” zbatuar nga Bashkia Tiranë, në bashkëpunim me qendrën EDEN u zhvillua, në datë 30 mars 2022 në hapësirat e qendrës së inovacionit “Oficina”, Instituti "Harry Fultz” aktiviteti “CIRCLAB Camp” në formën e një paneli diskutimi dhe panairi idesh, për të promovuar qasjen e ekonomisë qarkulluese për menaxhimin e mbetjeve dhe krijimin e laboratorëve urbane.

Ky aktivitet vjen i domosdoshëm, që të gjithë aktorët, pjesë e skemës së ekonomisë qarkulluese, të bëheshin bashkë për të sjellë informacion të ndryshëm për të plotësuar kuadrin dhe botëkuptimin mbi ekonominë qarkulluese. Mbi të gjitha për të ngritur botëkuptimin sesi krijohet një CIRCLab dhe si inkurajohen palët e ndryshme të interesit për të krijuar një rrjet të qendrueshëm laboratorësh qarkullues. Target i këtij aktiviteti ishin të rinjtë: nxënës të Institutit “Harry Fultz”, bizneset e gjelbërta, qendrat e inovocionit dhe organizata të shoqërisë civile. 45 pjesëmarrës shkëmbyen mendimet dhe nxitën diskutime dinamike dhe interesante me panelistët.  

Në panelin e diskutimit mbi “Mundësitë dhe sfidat në zbatimin e ekonomisë qarkulluese në Shqipëri”, patëm nderin të kishim: Z. Genc Kojdheli, Drejtor i Investimeve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë; Znj. Almira Xhembulla, Zëvendësministër, Ministria e Turizmit dhe Mjedist; Znj. Brunilda Kosta, PhD, Profesor në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës; Z. Elvis Cela, Ekspert Mjedisor, Shoqëri Civile dhe Znj. Kujtime Nurja, Qendra e Gruas, “Hapa të Lehtë”.

Diskutimet u përqëndruan mbi:

  • Nismën e Bashkisë Tiranë për themelimin e laboratorëve urbanë me qellim zhvillimin e ekonomisë qarkulluese
  • Nismën e Ministrisë së Turizimit dhe Mjedisit për ndalimin e qeseve plastike duke filluar nga data 1 Qershor 2022
  • Legjislacionin përkatës për nxitjen e ekosistemit të ekonomisë qarkulluese,
  • Angazhimin e sektorit fitimprurës në përqafimin e parimeve të ekonomisë qarkulluese,
  • Programet incentivuese dhe instrumentat në nivel vendor për lulëzimin e ekonomisë qarkulluese,

Z. Kojdheli u shpreh: “Bashkia Tiranë vazhdimisht hap dhe mbështet nsima të cilat e ndihmojnë Tiranën të jetë një qytet i gjelbër dhe rinor. Ne nxisim të vëmë në zbatim dhe të sjellim në realitet parimet e ekonomisë qarkulluese”. Të circlab1 2pranishmit e plotësuan diskutimin duke identifikuar disa nga nismat e Bashkisë si ndarja e mbetjeve, planet për transportin elektrik urban, sipërmarrjet e gjelbërta etj.

“Idetë inovatore që kanë të rijntë, sidomos nga një shkollë profesionale si kjo e juaja, të cilat kanë në fokus parimet e ekonomisë qarkullese që fuqizojnë krijimin dhe rrjetëzimin e laboratorëve urbanë, Bashkia e Tiranës është e hapur ti mirëpresë. Në ju ftojmë të aplikoni në thirrjen tonë të hapur për të vënë në jetë idetë tuaja, dhe kjo është një nismë sa praktike aq edhe konkrete për atë çka po diskutojmë këtu” – vijoi ai, duke nxitur motivimin e të rinjve të pranishëm.

Panelistët nga fusha të ndryshme të punës së tyre, njëzëri shprehën nevojën që me patjen e një legjislacioni mundësues, për ekonominë qarkulluese, me informimin dhe ndërgjegjësimin dhe me forcimin e bashkëpunimit midis pushtetit vendor dhe qendror.

Në këtë kuadër, Zv. Ministrja Xhembulla solli në vemendje një nga nismat ligjore më të fundit dhe më të fuqishme në mbështetje të ekonomisë qarkulluese, siç është vendimi i këshillit të ministrave për ndalimin e përdorimit të qeseve plastike duke filluar nga data 1 Qershor 2022. Ajo u shpreh: “Nisma për ndalimin e qeseve plastike, është një ide e hershme për të cilën Ministria e Turizimit dhe Mjedisit vazhdimisht ka punuar me edukim, ndërgjegjësim dhe informim të qytetarëve, por mbi të gjitha edhe të bizneseve. Tashmë ajo do të kthehet në realitet dhe pritet që të ulë ndjeshëm ndotjen në lumenjtë tanë të bukur të cilët janë të mbytyr nga “flamurët plastikë blu”. Nisma vjen në momentin më të duhur dhe jo vetëm Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit, por edhe bizneset janë përkrahës të zbatimit të saj”.

Në përmbyllje, pjesëmarrësit patëm mundësi të shijonin dhe ndërvepronin në hapësirën e panairit të ideve, në të cilin shkolla profesionale dhe sipërmarrje të gjelbërta si qendra e gruas “Hapa të lehtë” nga Shkodra dhe Teuta Kurti dezanj nga Berati kishin ekspozuar një sërë punimesh me dorë. Ato me shumë mjeshtëri dhe kreativitet kishin shndërruar mbetje të ndryshme tekstile në objekte të reja shumë funksionale.  

Në aktivitet, mbi të gjitha mbizotëroi energjia, dialogu i hapur, fryma bashkëpunuese dhe sensi praktik i një koncepti kaq të rri dhe shpesh abstrakt mbi qarkullimin e produkteve dhe ngritjen e asaj që quhet “Ekonomia qarkulluese”.

Të gjithë duam të ri-bashkohemi në një aktivitet të ngjashëm!

Aktiviteti u zhvillua në kuadër të projektit Circular innovation and resilient city labs in the Adrion Region (CIRCLE)” zbatuar nga Bashkia Tiranë me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian.

Fotografitë e aktivtetit gjenden në faqen facebook të qendrës EDEN