Workshop për ekonominë qarkulluese

Ditën e enjte dhe të premte (20-21 qershor 2019), qendra EDEN zhvilloi workshopin “Të njihemi me ekonominë qarkulluese-një qasje e re për një shoqëri aktive”. Workshopi i zhvilluar në Tiranë me qëllim sjelljen e konceptit të ekonomisë qarkulluese sa më të afërt për pjesëmarrësit që të mund tëekon qarkullues certfikata zhndërrohet në një sjellje jetese. Në workshop morrën pjesë 32 pjesëmarrës nga organizata të shoqërisë civile në Shqipëri dhe nga nisma ekonomike që kanë në fokus të punës së tyre parimet e ekonomisë qarkulluese.

Workshopi u përqëndrua në shpjegimin e terminologjisë së ekonomisë qarkulluese, përfitimet që vijnë në zbatimin e këtij koncepti në ekonominë e sotme të zhvillimit, praktikat e ndjekura në botë dhe në Shqipëri. Shembuj konkret të zbatimit të konceptit të ekonomisë qarkulluese u sollën në workshop dhe nga pjesëmarrësit. Konceptit në ditët e sotme ka gjetur një zbatim më të gjerë në vend dhe interesi i nismave të reja ekonomike përqëndrohet edhe me shumë në zbatimin e tij për shkak dhe të përfitimeve që sjell.
Dita e dytë e workshopit kishte si synim që pjesëmarrëist u përqëndruan në zhvillim e një ideje konkrete mbi parimin e ekonomisë qarkulluese, sipas fokusit të tyre të punës. Ideja e konceptuar ka për qëllim që të rrisi ndërgjegjësimin e banorëve mbi këtë koncept dhe të ndikoje në pushtetin lokal. Grupet e formuara në këtë workshop të cilat ideuan idetë e tyre, do të zbatojnë në terren idenë e tyre në vijim të finalizimit dhe të planit të veprimit.ek.qarkull merge
“Nuk kisha njohuri të shumta mbi këtë koncept kaq të përdorur se fundmi, tashmë jam më i qartë dhe zbatimi i një ideje konkrete në terren qartëson dijet e mara”:- u shpreh një prej pjesëmarrësve.

Fotografitë e workshopit mund ti ndiqni në facebook të qendrës EDEN duke klikuar këtu.

Qendra EDEN e realizoi këtë workshop në kuadër të projektit Vënia në pah e Ekonomisë Qarkulluese- si një përqasje e re për një shoqëri aktive, nëpërmjet Co-PLAN ( Instituti për Zhvillimin e Habitatit) me fonde të Bashkimit Evropian, si pjesë e projektit ENV.Net Faktorizimi i Portofolit Mjedisor për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në Axhendën e Politikave të BE-së.

THIRRJE E HAPUR PËR PROJEKT PROPOZIME!

THIRRJE E HAPUR PËR PROJEKT PROPOZIME - Mbështetje për organizatat e shoqërisë civile në kuadër të projektit GEAR - Ekonomia e Gjelbër për një Zhvillim Rajonal

Numri i referencës i thirrjes: GEAR / 2017 / 394-354 / Al
Financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Shoqërisë Civile dhe Medias 2016-2017!
Autoriteti Kontraktues: Qendra EDEN
Afati i dorëzimit të aplikimeve:
03 Korrik 2019, ora 16:00

Thirrje për Projekt Propozime
Qendra Mjedisore EDEN për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim Qendra mjedisore EDEN shpall Thirrjen për Projekt Propozime, në kuadër të skemës së granteve të projektit GEAR- “Ekonomia e Gjelbër për një Zhvillim Rajonal”, me qëllim të mbështetjes së organizatave lokale të shoqërisë civile në rritjen e kontributit të tyre në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Shoqërisë Civile dhe Medias 2016-2017!
Projekti GEAR synon rritjen e aktiviteteve dhe ndikimit të organizatave të shoqërisë civile nga Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut në mbrojtjen e mjedisit përmes rrjeteve, duke forcuar kapacitetet e tyre dhe duke promovuar ekonominë e gjelbër.

Kush mund të aplikojë?
Të gjitha organizatat e shoqërisë civile që plotësojnë kriteret e vlefshmërisë të përcaktuara në Udhëzuesin për Aplikantët dhe që kanë për objekt të aktivitetit të tyre Zhvillimin e qëndrueshëm, mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimet klimatike, zhvillimin socio-ekonomik, arsimin, politikat dhe shërbimet sociale, puna rinore dhe politikat, vullnetarizmi, zhvillimi rural dhe të ngjashme.
Fondi në dispozicion për këtë Thirrje për Projekt Propozime është 30.000 Euro

Kohëzgjatja e zbatimit të granteve: Periudha e zbatimit të projekteve të financuara nëpërmjet kësaj thirrje për aplikime është: minimumi 6 muaj dhe maksimumi 12 muaj.

Madhësia e Nën-Grantit: Buxheti total i projekt propozimeve për çdo grant të kërkuar nëpërmjet kësaj Thirrje për Projekt Propozime duhet të jetë:
Minimumi EUR 5000
Maksimumi EUR 6000

Numri i projekt propozimeve të dorëzuara: Aplikanti nuk mund të dorëzojë më shumë se Një aplikim në këtë Thirrje për propozime. Aplikanti mund të jetë bashkë-aplikant në një kërkesë tjetër jo më shumë se një në këtë Thirrje për propozime.
Një bashkë-aplikant mund të përfshihet në dy aplikime në këtë Thirrje për propozime.

Gjuha e Projekt propozimit: Projekt propozimet duhet të përgatiten dhe të dorëzohen në gjuhën Shqipe, sipas formateve të publikuara të aplikimit.

Procedura e aplikimit: Organizatat e interesuara për të paraqitur një Projekt propozim për këtë thirrje duhet të plotësojnë dhe të dorëzojnë dokumentat e mëposhtme të cilat i gjeni në Paketën e Dokumentave të Aplikimit:
A. Formulari i aplikimit (përfshirë Deklaratën e nënshkruar dhe vulosur nga aplikanti, Mandati për bashkë aplikantët, nëse ka, dhe një listë e plotë e check list)
B. Buxheti (buxheti dhe justifikimi)
C. Matrica e Kornizës Logjike
Me paketën e aplikimit, aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentet mbështetëse në vijim:
• Një kopje të Vendimit për regjistrimin e OSHC-së në Regjistrin e Organit Kompetent (me nënshkrim dhe vulë të dukshme të organit kompetent);
• Një kopje të Statutit të organizatës (me nënshkrimin e dukshëm dhe vulën e përfaqësuesit të autorizuar të OSHC-së);
• Një kopje të bilancit dhe llogarisë së fitimit dhe humbjes së organizatës për vitin 2017 dhe 2018;
• Forma e Entitetit Ligjor - LEF (Shtojca D në paketën e aplikimit) nënshkruar dhe vulosur nga një përfaqësues i autorizuar i aplikantit. Dokumenti të plotësohet në formën elektronike;
• Forma e Identifikimit Financiar të aplikantit (Shtojca E në paketën e aplikimit)
Paketa e aplikimit (në një zarf) dhe dokumentet mbështetëse (në një zarf tjetër) bashkërisht vendosen në një zarf të mbyllur me referencën " Mbështetje për organizatat e shoqërisë civile në kuadër të projektit GEAR - Ekonomia e Gjelbër për një Zhvillim Rajonal”, duhet të dorëzohen dorazi ose me postë deri më 03 Korrik 2019, ora 16:00 në adresën e mëposhtme:
Qendra EDEN
Address: Rr: "Bogdanët", Pall. 7 katësh, Kati 4, Ap.33
Njësia administrative 10, Kodi postar 1025, Tiranë, Shqipëri
Informacion dhe mbështetje: Për më shumë informacion, lexo/shkarko Udhëzuesin për Aplikantë. Ju lutem referojuni korrigjimit nr.1 te Udhezuesit ne lidhje me aplikimin tuaj, shkarko
Pyetjet mund të dërgohen deri më datë 18 qershor 2019 në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Përgjigjet do të publikohen brenda datës 24 qershor 2019 në faqen zyrtare të Qendrës EDEN: www.eden-al.org

DOKUMENTET PER TU PLOTESUAR

Shtojca A: Formulari aplikimit (format Word)                                                            Shkarko
Shtojca B: Buxheti (format Excel)                                                                           Shkarko
Shtojca C: Matrica e Kornizës Logjike (format Word)                                                Shkarko
Shtojca D: Forma e Entitetit Ligjor                                                                          Shkarko
Shtojca E: Forma e Identifikimit Financiar                                                                Shkarko

DOKUMENTET PER INFORMACION

Shtojca F: Kontrata Standarte e Grantit                                                                   Shkarko
Shtojca II: Kushtet e Përgjithshme                                                                          Shkarko
Shtojca IV: Kërkese Standarte për Pagesa                                                              Shkarko
Shtojca V: Format Raport narrative dhe financiar                                                   
- Model_Raport i ndërmjetëm narrativ                                                                      Shkarko
- Model_Raport final narrativ                                                                                   Shkarko
- Format raporti financiar                                                                                        Shkarko
Shtojca VI: Model Standart për transferimin e pronësisë së aseteve                           Shkarko
Shtojca VII: Prokurimet për Përfituesit e Grantit                                                       Shkarko

KORRIGJIMI NR.1 në Udhëzime për aplikantët e granteve                                Shkarko

Ftesë për workshop mbi Ekonomine Qarkulluese

Qendra mjedisore EDEN do të zhvillojë në datat 20 - 21 qershor 2019 (e enjte – e premte) në Tiranë workshopin me temë “Të njihemi me ekonominëCorporateWellbeingWorkshopsSydney qarkulluese - një qasje e re për një shoqëri aktive”.
Qëllimi i workshopit është që të rritet informimi dhe ndërgjegjësimi i organizatave të shoqërisë civile dhe i bizneseve rreth temës së ekonomisë qarkulluese për të zbatuar më tej aksione konkrete që sjellin përfitime në punën e tyre sipas konceptit. Workshopi do të jetë një kombinim i dijes dhe i pjesës praktike për ti ardhur në ndihmë qëllimit të veprimtarisë dhe aktiviteteve që zhvillojnë organizatat dhe bizneset. Çështje si “Çfarë është ekonomia qarkulluese? Si lidhet ajo me të përditshmen? Çfarë mundësish ofron? Si mund të zbatohet? Janë disa prej pikave që do trajtohen në këtë workshop.

Janë të mirepritura për të aplikuar bizneset dhe Organizatat e shoqërisë civile me fokus mjedisor dhe social. Për të aplikuar ju lutem plotësoni formatin online duke klikuar këtu, deri në datë 12.06.2019. Organizatat dhe bizneset e përzgjedhura do të njoftohen me një komunikim të dytë rreth programit të detajuar dhe të dhënave të tjera që lidhen me workshopin

Të gjitha kostot që kanë të bëjnë me akomodimin, transportin publik dhe ushqimin tuaj në ditët e workshopit, 20-21 qershor 2019, në Tiranë do të mbulohen nga projekti.

Për çdo sqarim ju lutem kontaktoni në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. dhe Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Workshopi zhvillohet në kuadër të projektit “Vënia në pah e Ekonomisë Qarkulluese- si një përqasje e re për një shoqëri aktive mbështetur financiarisht nëpërmjet Co-PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit), me fonde të Bashkimit Evropian, në kuadër të projektit ENV.Net Faktorizimi i Portofolit Mjedisor për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së.

 

 

Shperndarja e koshave-BAS

Ditën e premte, datë 31.05.2019 Qendra EDEN realizoi shpërndarjen e koshave për bizneset e lokalizuara në zonën pilot. Shpërndarja u realizua ngashperndarja e koshave grupi i motivuar i të rinjve vullnetarë të EDEN, të cilët e kanë ndjekur këtë projekt hap pas hapi, duke filluar me realizimin e pyetësorëve, trajnimin e stafit mbi ndarjen e mbetjeve në burim dhe së fundmi me shpërndarjen e koshave dhe qeseve. I gjithë projekti I bëri të rinjtë ta prekin më afër ndryshimin që mund të sjellë pasioni dhe puna për një mjedis të qëndrueshëm. Shpërndarja u realizua në kuadër të projektit “Benefit As you Save –“BAS”, Stimulimi i pjesëmarrjes qytetare në procesin e riciklimit përmes zbatimit të sistemit të përfitimit" pjesë e Programit Rajonal Interreg V-B " Ballkan-Mesdhe 2014-2020.

Guidat e reja Natyrore në EDEN

Guidat e reja Natyrore në EDEN – Ambasadorët për një zhvillim të qëndrueshëm
GN 1
- Çfarë është një Guidë Natyrore?
- Si ndryshon ajo nga një Guidë Turistike?
- Si mund të bëhemi ne Guidë Natyrore?


Këto janë vetëm disa nga pyetjet që kanë ardhur në vazhdimësi nga të rinjtë vullnetarë në Qendrën EDEN
Të nxitur nga kurioziteti dhe dëshira e tyre e madhe për të mësuar më shumë, Qendra EDEN në bashkëpunim me trajnerin Altin Sula, organizuan trajnimin me temë: “Si të bëhesh Guidë Natyrore?” Trajnimi u zhvillua në katër ditë në datat 11, 12 dhe 18, 19 Maj dhe ishte i përbërë nga 75% teori (zhvilluar në ambientet e Qendrës EDEN) dhe 25% praktikë (zhvilluar në malin e Dajtit). Pjesëmarrës në trajnim ishin 20 të rinj energjikë me një qëllim të përbashkët: për një mjedis të shëndetshëm.

Gjatë trajnimit të rinjtë patën mundësinë të zhvillonin njohuritë dhe aftësitë e tyre në fushën e guidimit në natyrë. Ndër të tjera, disa nga pyetjet që grupi mori përgjigjie me anë të trajnimit ishin: Cilat janë detyrat e një guide natyrore? Cilat janë teknikat e komunikimit dhe si t’i përshtasim ato në varësi të target grupit tonë? Si të manaxhojmë grupin (konfliktet, vështirësitë, motivimin, etj)? Si të ndërtojmë një itinerar dhe pjesët përbërëse të tij? Si të njohim florën dhe faunën e një destinacioni? Si të reagojmë në raste paniku, aksidentesh, etj?

Në përfundim të trajnimit, të rinjtë u shprehën më të motivuar dhe me vetbesim të lartë se e shohin të ardhmen e tyre GN 2në tregun e Guidave Natyrore, me misionin e qartë për të promovuar pasuritë natyrore dhe për ta ruajtur mjedisin të shëndetshëm.

Këta të rinj nuk janë Guidat e para Natyrore në EDEN. Grupi i parë është krijuar në vitin 2004 dhe që prej asaj kohe janë përfshirë në projekte të ndryshme si: Ambasadorët e Natyrës, Qendra e Edukimit Mjedisor në Kopshtin Zoologjik, Të kthejmë në jetë lagunën e Karavastasë, Orë të hapura dhe guida në natyrë në kuadër të projektit CLEEN, etj. Në kuadër të këtyre projekteve grupi i Guidave të Natyrës ka ndihmuar në zbulimin e itinerareve të reja natyrore, publikimin e manualeve natyrorë, guidimin e grupeve të ndryshme në natyrë etj.

Sot, pas 15 vitesh Altini, si një nga Guidat e para Natyrore trajnon brezin e ri të të rinjëve duke vazhduar një traditë të cilën në shpresojmë ta ruajmë sa më gjatë.

Për më shumë fotografi ndiqni në facebook të qendrës EDEN, duke klikuar këtu