Titulli i projektit: "Asistencë teknike dhe ngritje kapacitetesh për grupet e synuara
Kohëzgjatja:                      2005 – 2010
Vendndodhja:                   Shqipëri
Mbështetur nga:               Donatorë të ndryshëm
Kosto e konsulencës:     50 – 195 Euro/ditë në varësi të experiencës dhe ekspertizës së kërkuar

Një grup trajnerësh dhe ekpertësh kanë punuar për më shumë se 5 vjet në bazë të nevojave dhe kërkesave për shërbime. Me mbështetjen e Milieukontakt International grupi ynë i trajnerëve dhe ekspertëve jo vetëm që patën mundësinë të përsosin aftësitë e tyre por edhe të standardizojnë metodologjinë e punës dhe përgatisin manuale trajnimi. Disa nga organizatat përfituese të shërbimeve tona (listë jo shteruese) janë:

Ekolëvizja, Qendra për kërkim bashkëpunim dhe zhvillim – Vlorë, Shoqata Shqiptare e permakulturës, Transborder Wild Life – Korcë, Shoqata Preza, PPNEA –Shkodër, Shoqata Ylber – Shkodër, Qendra koordinuese e OJF –ve Përmet, Lilium Albanicum – Librazhd, Adriatik – Vlorë, Auleda – Vlorë, Turizmi dhe mjedisi – Pogradec, CSDC- Durrës,qendrat e informimit Aahrus Vlore e Shkoder, Bashkia Berat, Bashkia Kuçovë, Bashkia Tiranë, etj. Disa nga organizatat që kanë kërkuar shërbimet tona janë: OSCE, REC, Milieukontakt International, British Council, IPEN etj