Rreth Sektorit

Ngritje Kapacitetesh

Ndërtimi i kapaciteteve është sektori i parë I formuar ne EDEN. Ne kemi një grup të mirëstabilizuar prej 17 trainerësh me përvojë të cilët janë pjesë integrale e qendrës. Brenda këtij sektori ne u ofrojmë target grupeve të ndryshme trajnime, asistencë, ekspertizë duke përdorur metoda origjinale dhe interaktive , pjesë këto e metodologjisë dhe përvojës Hollandeze.