Legjislacioni

Këtu mund të gjeni ligjet më të përdorura në sektorin e Pjesëmarrjës dhe Informimit të Publikut

law

 

 

 

 

 

VKM nr. 686, datë 29.7.2015
Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore (Ndryshuar me VKM nr.95, datë 14.2.2018)


VKM nr. 912, datë 11.11.2015
Për miratimin e metodologjisë kombëtare të procesit të vlerësimit të ndikimit në mjedis


VKM nr. 219, datë 11.3.2015
Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor


Ligji nr. 146, datë 30.10.2014
Për njoftimin dhe konsultimin publik


Ligji  nr. 119, datë 18.09.2014
Për të drejtën e informimit


VKM nr. 247, datë 30.04.2014
Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore


Ligji, nr .91, datë 28.02.2013
Per Vleresimin Strategjik Mjedisor


Udhëzim nr 3, datë 2.12.2013
Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kërkuar leje mjedisore të tipit A, B dhe C për aktivitete të reja dhe ekzistuese


VKM nr. 16, datë 04.01.2012
Për të drejtën e publikut për të pasur informacion mjedisor (faqe 36)


Ligji nr. 10448, datë 14.07.2011
Për lejet e mjedisit


Ligji nr. 10440, datë 07.07.2011
Per vleresimin e ndikimit ne mjedis (Ndryshuar me ligjin nr. 12/2015, datë 26.2.2015)


Ligji nr. 10431, datë 09.06.2011
Per mbrojtjen e mjedisit


Ligji nr. 8672, datë 26.10.2000
Për ratifikimin e "Konventës së Aarhusit për të drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe për tiu drejtuar gjykatës për çështjet e Mjedisit” (faqe 1705)