Titulli i projektit:       Rehabilitimi i Parkut Kombëtar të Tomorrit
Kohëzgjatja:             Nëntor 2018- Maj 2019
Vendndodhja:           Parku Kombëtar i Tomorrit, Berat
Mbështetur nga:        WWF Adria
Buxheti:                    2975 Euro         

Projekti ka për qëllim: Të rritet përgjegjësia dhe fuqia institucionale për të zbatuar zbatimin e masave të rehabilitimit në guroret e Parkut Kombëtar të Tomorrit. Aktivitette përqëndrohen në përditësimin e informacionit mbi situatën e guroreve në Parkun Kombëtar të Tomorrit, në lidhje me procesin e rehabilitimit dhe pengesave të hasura në zhvillimin e planeve rehabilituese. Gjithastu projekti do evidentojë mungesën e përgjegjësisë institucionale dhe e biznesit për tu adresuar në nivel parlamentar.