Titulli i projektit:       Vënia në pah e Ekonomisë Qarkulluese- si një përqasje e re për një shoqëri aktive
Kohëzgjatja:             29 Mars 2019- 31 Janar 2020
Vendndodhja:           Tiranë
Mbështetur nga:        Nëpërmjet Co-Plan, fonde të Bashkimit Evropian. ENV.Net Faktorizimi i Portofolit Mjedisor për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në Axhendën e Politikave të BE-së
Buxheti:                    7974 Euro         

Projekti ka për qëllim: Të rritet kuptimi dhe të përforcohet i menduarit kritik për ekonominë qarkulluese nëpërmjet qasjeve praktike të modeleve në jetën e përditshme të qyteteve. Aktivitetet fokusohen në rritjen e kapacitetev të OJF-ve dhe të të rinjve për ekonominë ciklike, nëpërmjet ëorkshopeve dhe trajnimeve. Ti krijohet mundësia OJF-ve dhe të rinjve për të kontribuar në mëyrë aktive në modele të praktike të ekonomisë në qytetet e tyre. Ndërmarrja e nismave për dialoge të qytetarve dhe autoriteve lokale në zhvillimin e skemave potencilave të ekonomisë qarkulluese në qytet.