Titulli i projektit:         Shërbime publike të përmirësuara në Bashkinë Has përmes përfshirjes së grave dhe të rinjve në buxhetim
Kohëzgjatja:               Shtator 2020 - Dhjetor 2021
Vendndodhja:             Bashkia Has
Mbështetur nga :         Me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA në Tiranë
Budget:                       10470 USD $   

Projekti synon krijimin e një praktike të mirë qeverisjeje për buxhetimin me pjesëmarrje për shërbimet publike përmes përfshirjes së grupeve të synuara të nënpërfaqësuara. Projekti do të zhvillojë takime, studime, intervista, takime të drejtpërdrejta me komunitetin, komunikime me bashkinë, për të formcuar rolin që kanë gratë dhe të rinjtë.


Fact sheet - Investim inteligjent - Ndriçimi publik në Bashkinë Has
Leaflets mbi buxhetimin me pjesemarrje
Permbledhje e takimeve me banorët