Energy Poverty Red Flag Report Cover 318x450
Vlerësimi i varfërisë energjetike në banesat e zonave rurale të Shqipërisë

(Nëntor 2022)

Në kuadër të projektit “Fuqizimi i aktivizimit dhe kontributit të Organizatave të Shoqërisë Civile në integrimin e Shqipërisë në BE” Qendra EDEN ka ndërmarrë një vlerësim kombëtar mbi statusin e varfërisë energjetike të familjeve shqiptare që jetojnë në 250 fshatra të shpërndara statistikisht në 12 qarqet e vendit

 

Energy Poverty Red Flag Report Cover 318x450
Zhvillimi i Gjelbër

(Shkurt 2022)

Manuali "Zhvillimi i Gjelbër" i drejtohet bashkive që synojnë të zhvillojnë ekonominë vendore duke u bazuar në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Manuali është produkt i trajnimin për rritjen e kapaciteteve zhvilluar në Bashkinë Has  me përfaqësues nga bashkia Has dhe komuna Klinë