Botime

the long shadow
The long shadow of an oil legacy

(February 2014)

 This is a Fact Finding Mission report from the Bankers Petroleum oil fields at Patos Marinza, Albania. Representatives from CEE Bankwatch Network and EDEN Center in Albania visited the area around Patos-Marinza during 3-7 February 2013.

vigjilenca web
Vigjilenca mjedisore ne praktike

 (Shkurt 2014)

“Vigjilenca Mjedisore në praktikë” botohet për ti ardhur në ndihmë të gjitha organizatave që duan të rrisin efikasitetin e punës në terma të mbrojtjes së mjedisit,të përfaqësisë së qytetarëve e mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të tyre. Qëllimi kryesor i këtij botimi është të rrisë njohuritë e organizatave në lidhje me hapat e realizimit të vigjilencës mjedisorenë praktikë dhe të nxisë rrjetëzimin jo formal.

nje sy per mjedisin cover
Rrjeti i Vigjilencës mjedisore

(Qershor 2013)

Kjo letëpalosje përmabn informacion rreth rrjetit të parë të vigjilencës mjedisore në Shqipëri. Rrj Raporti fakton situatën aktuale bazuar në vizitat monitoruese për gjetjen e fakteve, në korrespondencën e mbajtur me institucionet përkatëse dhe në takimet me banorëtInvestimi me nxitim, pendimi me nge.

 (Qershor 2013)

Raporti përmban raste studimore të investimeve nga Intitucionet Ndërkombëtare Financiare (IFN) në vendet e Evropës Jug Lindor, duke zhvilluar dhe një analizë të situatës energjitke kundrejt targeteve të Bashkimit Europian Raporti është publikuar si rrjedhim i projektit “Politika të Qëndrueshme Energjitike në Evropën Juglindore ” në kuadër të Fushtës së alarmit.