Botime

Raport “Zgjedhjet qendrore 2013...Jepini Shqipërisë një zhvillim të qëndrueshëm!”

 (Qershor 2013)

Raporti përmban raste studimore të investimeve nga Intitucionet Ndërkombëtare Financiare (IFN) në vendet e Evropës Jug Lindor, duke zhvilluar dhe një analizë të situatës energjitke kundrejt targeteve të Bashkimit Europian Raporti është publikuar si rrjedhim i projektit “Politika të Qëndrueshme Energjitike në Evropën Juglindore ” në kuadër të Fushtës së alarmit.

Kucova
Plani i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane, Bashkia Kuçovë

(Qershor 2013)

Ky plan mundëson orientimin strategjik të Bashkisë Kuçovë drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të mbetjeve, në përputhje me Strategjinë Kombëtare të Mbetjev(SKM) dhe objektivat e saj: duke kontribuar në zbatimin e politikave kombëtare dhe arritjen e objektivave kombëtare në fushën e mbetjeve

Udhëzues për kompostimin - Komposto dhe ti

(Mars 2013)

Nëpërmjet këtij udhëzuesi mund të njiheni më koncepte bazë të kompostimit. Si realizohet kompostimi dhe teknikat e tij; pse duhet të realizojmë kompostimit dhe cfarë përfitimesh kemi ne. Udhëzuesi është hartuar në zhvillim të projektit “Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete”