Botime

Plani Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve, Bashkia Berat

(Tetor 2012)

Plani për menaxhimin e mbetjeve vjen si pasojë e një zhvillimi të shpejtë social dhe ekonomik në qytetin e Berat. Plani përmban objektiva dhe programe mjedisore që duhen bashkërenduar midis të gjithë këtyre aktorëve për të siguruar një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për qytetarët e Beratit.

Leter Politikash : Menaxhimi i mbetjeve urbane në bashkitë e vogla

(Tetor 2012)

Plani për menaxhimin e mbetjeve vjen si pasojë e një zhvillimi të shpejtë social dhe ekonomik në qytetin e Berat. Plani përmban objektiva dhe programe mjedisore që duhen bashkërenduar midis të gjithë këtyre aktorëve për të siguruar një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për qytetarët e Beratit.

Vlerësimi i Situatës së Menaxhimit të Mbetjeve Urbane në Bashkinë Berat

(Shkurt 2012)

Raporti vjen si rezultat i interpretimit të të dhënave të marra nga 887 pyetësorë të plotësuar nga qytetarët e Beratit. Raporti përmban një analizë të detajuar të situatës kryesisht duke u bazuar në komponentin administrative. Rezultatet e këtij raporti do të ndihmojnë në hartimin e planit lokal të menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Berat.

Udhezues per mireqeverisjen Manual per bashkite dhe OShC-te.

(Dhjetor 2011)

Manual i drejtohet Bashkive dhe Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) dhe është pjesë e Udhëzuesit të Mirëqëverisjes, i zhvilluar brenda projektit “Partneritet Evropian për Axhendat e Gjelbërta Lokale”. Udhëzuesi ka për qëllim të ndihmojë bashkitë dhe Organizatat lokale të Shoqërisë Civile të zhvillojnë një partneritët lokal të qendrueshëm gjatë zhvillimit të Axhendës së Gjelbër dhe proçesit të zbatimit të saj.