Botime

Udhëzues për Organizatat e Shoqërisë Civile rreth fondeve IPA

(Dhjetor 2011)

Udhëzuesi synon që të sigurojë mbështetje dhe orientim për Organizatat e Shoqërisë Civile dhe aktorëve të interesuar në vendet e Ballkanit Perëndimor të cilët janë të interesuar ose janë të përfshirë në në ciklin e ardhshëm të programimit të fondeve paraaderimit

Reduktimi i rrezikut në shëndet dhe mjedis nga bateritë e përdorura të mjeteve motorike.

(Maj 2011)

Ky raport pasqyron situatën e tanishme në Shqipëri në lidhje me rrezikun nga bateritë plumb acid duke u shoqëruar me rekomandime dhe me rezultate konkrete. Studimi për këtë raport është përqëndruar në Uznovë, Berat ku ka qenë e pozicinuar fabrika e Baterive. Raporti është hartuar në zhvillim të projektit “ Reduktimi i rrezkut të baterive plumb acide në Shqipëri në shëndet dhe në mjedis”