Korrespondenca

Venddepozitimi mbetjeve në Kuçovë

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT

Përgjigje nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
(28.06.2019) përgjigje e dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Ankese te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Kerkese per informacion mbi ecurine e raportit "Zbutja e riskut në vend depozitime"

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Përgjigje nga MIE mbi kerkesen per informacion te dates 06.05.2019
(15.05.2019) përgjigje e dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Kerkese per informacion mbi ecurine e raportit "Zbutja e riskut në vend depozitime"
(06.05.2019)dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

BASHKIA KUÇOVË

Përgjigjia e Bashkisë Kuçovë pas ankimimit të datës 26 shkurt 2019
(07.03.2019)

Përgjigje mbi ankesën e datës 21 shkurt 2019, nga Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale
(26 shkurt 2019)

Ankesë te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale
(21 shkurt 2019)dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Letër kërkesë drejtuar Bashkisë Kuçovë
(31 janar 2019) 


AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT

Kërkesë për sqarim për përgjigjen e marrë në datë 11.02.2019
(05.04.2019)

Letër përgjigje nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit
(11 shkurt 2019)

Letër kërkesë për informacion drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me vendgrumbullimin e mbetjeve në Kuçovë
(31 janar 2019)


DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK KUÇOVË

Përgjigje nga Drejtoria e Shëndetit Publik, Kuçovë
(11 shkurt 2018)

Letër kërkesë për informacion drejtuar Drejtorisë së Shëndetit Publik, Kuçovë
(2 shkurt 2018)


INSPERKTORIATI SHTETËROR I MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, DEGA RAJONALE BERAT

Përgjigje e Inspektoriatit Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Dega Rajonale Berat
(6 shkurt 2019)

Letër kërkesë për informacion drejtuar Insperktoriatit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit, Dega Rajonale Berat
(31 janar 2019)

Incineratori i Tiranës

  • Bashkia Tiranë

Përgjigje nga Bashkia Tiranë për rikërkesën për takim
(22 qershor 2018)

Kërkesa e dytë për takim me Bashkinë Tiranë

(11 qershor 2018)

Përgjigje nga Bashkia Tiranë
(17 maj 2018)

Kërkesë për takim me Bashkinë e Tiranës
(9 maj 2018)


  • Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Kthim përgjigje nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në lidhje me njësinë e zbatimit të projektit
(30 gusht 2018)

Ankim drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për kërkesën për informacion të datës 23 korrik 2018
(24 gusht 2018) dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Letër kërkesë drejtuar Sektorit të Programeve në Fushën e Mbetjeve,Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në fushën e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve
(23 korrik 2018)

Përgjigje qendrës EDEN nga Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pas kthimit të përgjigjes nga Ministria
(25 korrik 2018)

Përgjigje nga MIE në lidhje me kërkesën për informacion të datës 11 qershor 2018
(19 korrik 2018)

Leter e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë
(17 korrik 2018)

Ankim drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për kërkesën për informacion të datës 11 qershor 2018
(11 korrik 2018) dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Kërkesë për informacion për njësinë e zbatimit të projektit të Incineratorit
(11 qershor 2018)

Përgjigje nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
(10 prill 2018) dokumenti i kërkuar është vendosur në dispozion në version të printuar

Kërkesë për informacion për studimin e fizibilitetit
(23 mars 2018)


  • Agjencia Kombëtare e mjedisit

Leter pergjigje nga AKM ne lidhje me letren e dates 2 tetor 2018
(8 tetor 2018)

Letër drejtuar AKM në lidhje me degjesat publike
(2 tetor 2018)

Përgjigje nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit
(27 mars 2018)

Letër kërkesë për informacion drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit
(23 mars 2018)

Zona e mbetjeve Sheq, Fier

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË VLORË

Vendimi i Gjykatës Adminitrative e Shkallës së parë Vlorë në lidhje me apelimin e vendimit të datës 18.02.2019
(15 prill 2019)(të dhënat personale nuk janë të paraqitura online).

Apelim i vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Vlorë
(09 prill 2019) (të dhënat personale nuk janë të paraqitura online).

Vendim 206 datë 18.02.2019 i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Vlorë
(25 mars 2019) (data e mbërritjes së vendimit të zbardhur në qendrën EDEN. Të dhënat personale nuk janë të paraqitura online)

QENDRA SHËNDETËSORË NR.1 FIER

Përgjigje nga Qendra Shëndetësore nr.1 Fier
(12 qershor 2018) dërguar me e-mail

Letër kërkesë drejtuar Q. Shëndetësore nr.1 Fier
(30 maj 2018)dorëzuar dorazi në këtë datë

Përgjigje nga Q.Shëndetësore nr.1 Fier dhe nga Komisioneri për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale  
(25 maj 2018)

Përgjigje nga Komisioneri për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në lidhje me ankesën për Q. Shëndetësore nr.1 Fier
(14 maj 2018) dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Ankim te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për Qendrën shëndetësore nr.1 Fier
(30 prill 2018) dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Lëtër kërkësë drejtuar Qendrës shëndetësore nr.1 Fier
(10 prill 2018)

Përgjigje nga Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë
(26 mars 2018)

Kërkesë për informacion drejtuar Qendrës Rajonale të Shëndetësisë, Dega Fier
(23 mars 2018)


AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT

Letër përgjigje nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit
(20 shkurt 2018)

Letër kërkesë për informacion drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me vendgrumbullimin e mbetjeve në Sheq, Fier
(15 shkurt 2018)


BASHKIA FIER

Kërkesë për marrjen e masave që parashikohen nga kuadri ligjor në fuqi në lidhje me fushën e paligjshme të grumbullimit të mbetjeve në Sheq, Fier
(11 maj 2018)

Përgjigje nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shoqëruar me letërkëmbimin me Bashkinë Fier, si vijim i ankimit të datës 15 mars 2018
(19 prill 2018)

Përgjigje nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
(23 mars 2018)

Ankim te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
(15 mars 2018) dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Vendim nr 25 date 26.02.2016 dhe nr 40 date 26.10.2015  të Këshillit të bashkisë Fier "Mbi shpalljen e emergjencës mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane në qytetin e Fierit
(27 shkurt 2018)

Përgjigje me postë elektronike nga Bashkia Fier
(27 shkurt 2018)

Letër kërkesë për informacion drejtuar Bashkisë Fier në lidhje me vendgrumbullimin e mbetjeve në Sheq, Fier
(15 shkurt 2018)