Zona e mbetjeve Sheq, Fier

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË VLORË

Vendimi i Gjykatës Adminitrative e Shkallës së parë Vlorë në lidhje me apelimin e vendimit të datës 18.02.2019
(15 prill 2019)(të dhënat personale nuk janë të paraqitura online).

Apelim i vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Vlorë
(09 prill 2019) (të dhënat personale nuk janë të paraqitura online).

Vendim 206 datë 18.02.2019 i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Vlorë
(25 mars 2019) (data e mbërritjes së vendimit të zbardhur në qendrën EDEN. Të dhënat personale nuk janë të paraqitura online)

QENDRA SHËNDETËSORË NR.1 FIER

Përgjigje nga Qendra Shëndetësore nr.1 Fier
(12 qershor 2018) dërguar me e-mail

Letër kërkesë drejtuar Q. Shëndetësore nr.1 Fier
(30 maj 2018)dorëzuar dorazi në këtë datë

Përgjigje nga Q.Shëndetësore nr.1 Fier dhe nga Komisioneri për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale  
(25 maj 2018)

Përgjigje nga Komisioneri për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në lidhje me ankesën për Q. Shëndetësore nr.1 Fier
(14 maj 2018) dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Ankim te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për Qendrën shëndetësore nr.1 Fier
(30 prill 2018) dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Lëtër kërkësë drejtuar Qendrës shëndetësore nr.1 Fier
(10 prill 2018)

Përgjigje nga Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë
(26 mars 2018)

Kërkesë për informacion drejtuar Qendrës Rajonale të Shëndetësisë, Dega Fier
(23 mars 2018)


AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT

Letër përgjigje nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit
(20 shkurt 2018)

Letër kërkesë për informacion drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me vendgrumbullimin e mbetjeve në Sheq, Fier
(15 shkurt 2018)


BASHKIA FIER

Kërkesë për marrjen e masave që parashikohen nga kuadri ligjor në fuqi në lidhje me fushën e paligjshme të grumbullimit të mbetjeve në Sheq, Fier
(11 maj 2018)

Përgjigje nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shoqëruar me letërkëmbimin me Bashkinë Fier, si vijim i ankimit të datës 15 mars 2018
(19 prill 2018)

Përgjigje nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
(23 mars 2018)

Ankim te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
(15 mars 2018) dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Vendim nr 25 date 26.02.2016 dhe nr 40 date 26.10.2015  të Këshillit të bashkisë Fier "Mbi shpalljen e emergjencës mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane në qytetin e Fierit
(27 shkurt 2018)

Përgjigje me postë elektronike nga Bashkia Fier
(27 shkurt 2018)

Letër kërkesë për informacion drejtuar Bashkisë Fier në lidhje me vendgrumbullimin e mbetjeve në Sheq, Fier
(15 shkurt 2018)

 


INSPERKTORIATI SHTETËROR I MJEDISIT DHE PYJEVE, DEGA RAJONALE FIER

Përgjigje nga Komisioneri për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në lidhje me ankesën për Inspektoriatin
(16 prill 2018) dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Ankim te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave, dega rajonale Fier
(12 prill 2018) dërguar nëpërmjet pyetshtetin.al

Përgjigje e Inspektoriatit Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave, dega Fier ne lidhje me letër kërkesën e datës 15 dhe 19 mars 2018
(5 prill 2018)

Letër sqaruese në lidhje me komunikimit me e-mail i datës 19 mars 2018
(23 mars 2018)

Komunikim me email nga Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave
(19 mars 2018)

Letër kërkesë e qendrës EDEN në lidhje me vendimin pas inspektimit
(15 mars 2018)

Proces verbalet e Inspektimit dhe Raport i zgjeruar mbi venddepozitimin e mbetjeve urbane te Bashkise Fier, ndodhur ne Sheq i Madh, tek Vija e Ngjales
(2 mars 2018)

Letër kërkesë për informacion drejtuar Insperktoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve dhe Ujrave në lidhje me vendgrumbullimin e mbetjeve në Sheq, Fier në lidhje me vendgrumbullimin e mbetjeve në Sheq, Fier
(15 shkurt 2018)