manual kopertina
Manual për Ekonominë dhe Sipërmarrjen e Gjelbër!

(Nëntor 2019)

Qëllimi i këtij manuali është për të përmirësuar kapacitetet për Ekonominë e Gjelbër dhe Sipërmarrjen e Gjelbër midis OShC-ve lokale dhe t'u sigurojë atyre informacion praktik mbi këto tema.

Raport venddepozitimet Kuçove cover
Realiteti i banorëve pranë venddepozitimeve të mbetjeve në Kuçovë

(Shtator 2019)

Ky është një raport faktesh nga misioni në terren pranë venddepozitimeve të mbetjeve në Kuçovë. Raporti fakton situatën aktuale bazuar në vizitat monitoruese për gjetjen e fakteve, në korrespondencën e mbajtur me institucionet përkatëse dhe në takimet me banorët