Udhezues per mireqeverisjen Manual per bashkite dhe OShC-te.

(Dhjetor 2011)

Manual i drejtohet Bashkive dhe Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) dhe është pjesë e Udhëzuesit të Mirëqëverisjes, i zhvilluar brenda projektit “Partneritet Evropian për Axhendat e Gjelbërta Lokale”. Udhëzuesi ka për qëllim të ndihmojë bashkitë dhe Organizatat lokale të Shoqërisë Civile të zhvillojnë një partneritët lokal të qendrueshëm gjatë zhvillimit të Axhendës së Gjelbër dhe proçesit të zbatimit të saj.

Udhëzues për Organizatat e Shoqërisë Civile rreth fondeve IPA

(Dhjetor 2011)

Udhëzuesi synon që të sigurojë mbështetje dhe orientim për Organizatat e Shoqërisë Civile dhe aktorëve të interesuar në vendet e Ballkanit Perëndimor të cilët janë të interesuar ose janë të përfshirë në në ciklin e ardhshëm të programimit të fondeve paraaderimit

Vlerësimi i Situatës së Menaxhimit të Mbetjeve Urbane në Bashkinë Berat

(Shkurt 2012)

Raporti vjen si rezultat i interpretimit të të dhënave të marra nga 887 pyetësorë të plotësuar nga qytetarët e Beratit. Raporti përmban një analizë të detajuar të situatës kryesisht duke u bazuar në komponentin administrative. Rezultatet e këtij raporti do të ndihmojnë në hartimin e planit lokal të menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Berat.