nje sy per mjedisin cover
Rrjeti i Vigjilencës mjedisore

(Qershor 2013)

Kjo letëpalosje përmabn informacion rreth rrjetit të parë të vigjilencës mjedisore në Shqipëri. Rrj Raporti fakton situatën aktuale bazuar në vizitat monitoruese për gjetjen e fakteve, në korrespondencën e mbajtur me institucionet përkatëse dhe në takimet me banorëtKucova
Plani i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane, Bashkia Kuçovë

(Qershor 2013)

Ky plan mundëson orientimin strategjik të Bashkisë Kuçovë drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të mbetjeve, në përputhje me Strategjinë Kombëtare të Mbetjev(SKM) dhe objektivat e saj: duke kontribuar në zbatimin e politikave kombëtare dhe arritjen e objektivave kombëtare në fushën e mbetjeve